Leder nr. 3 - 2012  
 

 

Stor, større, størst!

SOM VI VAR INNE PÅ på i forrige nummer av bladet, og som selvsagt gleder mange av våre lesere, regnes sjømatnæringen i dag som en av de store suksessbransjene i Norge. Mye har med andre ord endret seg de siste 20 årene. Skal vi tro professor Torger Reve, som står bak den store næringslivsanalysen «Et kunnskapsbasert Norge», er det særlig utviklingen av lakseoppdrett som har løftet sjømatnæringen opp og frem. Det er her vi har fått de store og profesjonelle aktørene, og det er her vekstpotensialet ligger.
Men forklaringen går dypere. Viktige stikkord er strukturering og effektivisering som følge av en radikal omlegging av fiskeri- og havbrukspolitikken tidlig på 1990-tallet. Endringene skjedde mest i praksis og ikke så mye på talerstolene. Fisk og havbruk skulle fortsatt være en garantist for bosetting og sysselsetting langs kysten. Endog så sent som i 2005 lanserte fiskeri- og kystminister Helga Pedersen «lys i husan» som sitt slagord.
Men i realiteten markerer 1991 det viktige skillet. Da ble eier­begrensningene i oppdrettsnæringen opphevet, grunnlaget for fiskeristøtten ble borte og myndighetene åpnet for kjøp og salg av fiskekvoter. For å si det kort; høyresidens argument om at lønnsomme bedrifter er den eneste garantisten for en bærekraftig og levedyktig fiskeri- og havbruksnæring slo omsider i gjennom.
Siden har det skjedd en omstilling nesten uten sidestykke i norsk næringsliv. La oss ta noen eksempler. I løpet av de siste 20 årene er antall hovedyrke- og biyrkefiskere mer enn halvert fra 27.000 til 12.700. Fangstkvantumet pr. fisker har økt fra 70 til 180 tonn og pr. fartøy fra 120 til 360 tonn, altså en tredobling. I oppdrettsnæringen har salget av laks og ørret økt fra 150.000 tonn til over 1 million tonn. Regnet pr. årsverk har produksjonen økt fra 45 til nesten 300 tonn. I 1991 var det 575 matfiskprodu­senter i Norge. De eide 1,4 konsesjon i snitt. I dag er det 130 igjen med nesten 8 konsesjoner i snitt. Regnet pr. bedrift har produksjonen av laks og ørret økt 30 ganger — fra 260 tonn til 8.100 tonn.


Figur 1: Gjennomsnittlig omsetning pr. bedrift for de 100 største
fiskeribedriftene i Norge, 1991-2010. I millioner 2010-kroner.

 


I fiskeindustrien har det også foregått store strukturendringer. I Norges Råfisklags distrikter er antall kjøpebedrifter redusert fra 270 til 155 de siste 20 årene. 40 prosent av arbeidsplassene i hvitfiskindustrien har forsvunnet. Rekeindustrien er nærmest utradert. Men i industrileddet har det også vokst frem nye virksomheter, først og fremst basert på slakting og foredling av oppdrettsfisk, men også på konsumproduksjon av pelagisk fisk og utnyttelse av restråstoffer. Alt i alt er det nesten like mange bedrifter og sysselsatte i fiskeindustrien i dag som for 20 år siden, dvs. vel 500 bedrifter og rundt 10.000 ansatte. Men brut­toproduktet pr. årsverk i faste 2011-kroner har økt fra 350.000 til litt over 500.000 kroner, altså med imponerende 45 prosent. Antall fiskeeksportører har også holdt seg relativt stabilt, fra noe over 500 midt på 1990-tallet til ca. 450 i dag.

BÅDE PÅ SJØ OG LAND er det de små og mellomstore som har bukket under. Antall store bedrifter har økt jevnt og trutt. Og de blir stadig større. Hvert år presenterer vi listen over de 100 største bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. I 2010 om­satte disse til sammen for litt over 100 milliarder kroner. I og med at næringen dette året totalt omsatte fisk og sjømat for ca. 60 milliarder, skjønner vi at de 100 største både handler mye med hverandre og at de har omfattende aktiviteter i utlandet.
Figur 1 midt på siden viser gjennomsnittsomsetningen til de 100 største bedriftene i millioner 2010-kroner hvert år siden 1991. Veksten har vært formidabel. I 1991 var snittomsetningen 262 millioner. I 2010 var den 1.031 millioner. I gjennomsnitt omsatte med andre ord hver av de 100 største fiskeri- og sjømatbedriftene i Norge i 2010 for litt over 1 milliard kroner! For å sette dette tallet i perspektiv kan vi nevne at næringen 20 år tidligere kun hadde næringen tre bedrifter som omsatte for over 1 milliard — Frionor AS, Skaar-Gruppen AS og Hallvard Lerøy AS. I 2010 omsatte de to største fiskeribedriftene i Norge for mer enn de 100 største til sammen i 1991, og det selv etter at vi har justert for inflasjonen.
Snakk om utvikling!
Enkelte vil mene at denne utviklingen har vært til stor skade for kyst-Norge; at storkapitalen har overtatt og at mange småsamfunn har fått nådestøtet. Torger Reve og hans medforskere hevder det har gjort sjømatnæringen til en stor suksess. Vi er enige med Reve, selv om utviklingen har kostet oss mange verdifulle abon­nenter.