Leder nr. 3 - 2016  
 

Fem høns til en fjær!

 

ETT EKSPERTUTVALG, TUSENVIS av arbeidstimer og tre år. Resultatet kan få plass på et knappenålshode. Tveteråsutvalget lanserte mange spenstige forslag; la fiskeindustrien få eie fiskebåter, tvungen mekling om minsteprisene, fjern alle kvotetak, bort med trålernes pliktsystem, fri fartøyutform­ing og fritt redskapsvalg for å nevne de viktigste. Nå er siste ord sagt. Torsdag 17. mars la Næringskomiteen frem sin innstilling. Fem høns var blitt til en fjær. Den siste torsdagen før påske må ha vært en tung dag for Høyre og FrP. Skreller vi bort alle honnørord om økt satsing på FoU og kompetanse, produktut­vikling, kvalitet og styrket markedsadgang -- formuleringer og honnørord man ikke trenger eksperter og tre lange år for å feste til et papir, sitter vi igjen med nesten null og niks. Næringskomiteens behandling av Stortingsmelding nr. 10 (2015-16) ”En konkurransedyktig fiskeindustri” viser hvor handlingslammet de blåblå er i fiskeripolitikken. Den er et slag rett i trynet på dem som trodde at Høyre og FrP hadde kraft og evne til å foreta nye veivalg. Og et hån mot Sjømat Norge som faktisk trodde at våre folkevalgte omsider ville ta industriens lønnsomhetsutfordringer på alvor.
Tveteråsutvalget ble nedsatt våren 2013. Mandatet var å komme med forslag om hvordan myndighetene kan bidra til å styrke lønnsomheten i norsk fiskeindustri. Torsdag 17. mars 2016 rådet en samlet Næringskomite Stortinget til å gjøre følgende tre vedtak:
1) Stortinget ber regjeringen nedsette en kommisjon som skal gjennomgå alle de tre pliktene i trålernes leveringsvilkår ut fra deres intensjoner, og komme tilbake til Stortinget med en anbefaling basert på kommisjonens forslag høsten 2016.
2) Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning av fiskeriene.
3) Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for og konsekvensene av å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter, eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene.
Det var det hele! Det er nesten så vi må klype oss i armen. Disse tre punktene er altså det eneste et samstemt Storting vil be regjeringen om å gjøre for å styrke lønnsomheten i fiskeindustrien. Umiddelbart ser vi ikke engang hva disse forslagene har med industriens lønnsomhet å gjøre i det hele tatt. Her har en hardt presset industri i årevis etterlyst nye og bedre rammevilkår for å kunne styrke sin konkurransekraft, og det Stortinget svarer med -- etter tre års arbeid -- er at regjeringen må utrede konsekvensene av å stille nasjonalitetskrav til fiskebåter under 15 meter! Som Høyre-medlem av Næringskomiteen ville vi hatt en flau smak i munnen.

 

SÅ HAR FLERTALLET I Næringskomiteen -- og på Stortinget, nemlig medlemmene fra Arbeiderpartiet, SV, SP, KrF og V, bedt Stortinget gjøre følgende vedtak:
1) Stortinget ber regjeringen komme med forslag i den kommende Svalbardmeldingen til hvordan økt fiskeri og annen høsting av marine ressurser kan gi positive ringvirkninger for Svalbard.
2) Stortinget ber regjeringen utrede flytting av kvoteåret.
3) Stortinget ber regjeringen fortsette prøveordningen med kvotefleks inntil videre og utvide denne til å gjelde på fartøynivå.
4) Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for helårs arbeidsplasser i industrien.
5) Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertgruppe for å se på prisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen for fisk innenfor dagens fiskesalgslagslov. Gruppen skal gi råd og veiledning til partene.
6) Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen.
7) Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for bruk av alt restråstoff/biprodukter og en incentivordning for ilandføring av hele fisken, herunder utrede og finne rimelig tidspunkt for når innføring av ”hele fisken på land” kan skje i Norge.
Hva skal vi si? Vi trodde Stortingsmelding nr. 10 (2015-16) skulle dreie seg om hvordan fiskeindustrien kan styrke sin lønnsomheten, ikke om hvordan fiskeriene kan bidra til en positiv utvikling på Svalbard. Vi hadde også forventet at Tveteråsutvalget og den omfattende næringsmessige og politiske behandlingen av utvalgets innstilling skulle resultere i konkrete forslag. I stedet vil altså Næringskomiteens flertall ha regjeringen til å starte opp en rekke nye utredninger og strategiprosesser, opprette ekspertgrupper og vurdere eksisterende ordninger Det minner mistenkelig om å skru klokka tilbake til start.

 

DET ER MULIG VI ER for kritiske. Tveteråsutvalget satt om ikke annet industriens konkurransevilkår på dagsorden. Det står mye fint i den nye stortingsmeldingen om hvor viktig fiskeindustrien er for Norge og for opprettholdelsen av arbeidsplasser og bosetting langs kysten. Men realpolitisk betyr den altså nada. Vi hadde i det minste regnet med at bearbeidingsplikten ble fjernet. Ikke engang det klarte Næringskomiteen å bli enig om. Såvidt vi kan se er det eneste som nå skjer at seks trålere uten leveringsplikt får lov til å starte ombordproduksjon. Og selv det var SV og Arbeiderpartiets medlemmer av Næringskomiteen imot. Noe vi til en viss grad kan forstå. Å åpne for ombordproduksjon er vel ikke det først forslaget vi har i tankene for å gjøre fiskeindustrien mer lønnsom.
For Ragnar Tveterås og flertallet i Tveteråsutvalget må Næringskomiteens innstilling være litt av en nedtur. De ble hyret inn som eksperter av en fiskeriminister fra Arbeiderpartiet og gitt full tillit av en fiskerminister fra Høye. Det resultatet de la frem ble kastet rett i søppelbøtta!
Dessverre gikk det altså som vi spådde. Det hjelper ikke å være tøff i trynet om man ikke har politisk ryggdekning på Stortinget.
Og helt til slutt: I Stortingsmeldingen foreslår regjeringen å opprette en ekspertgruppe for å se på muligheter for forenklinger i prossesen for fastsettelse av minsteprisen. Regjeringen ønsker i denne forbindelse å fjerne salgslagenes rett til ensidig å fastsette prisene, samt å gi økt frihet til valg av omsetningsformer mellom kjøper og selger. Næringskomiteens flertall -- alle uten representantene fra Høyre og FrP -- vil at denne ekspertgruppen bare skal gi råd og veiledning. Men da faller hele poenget bort. Dersom salgslagene og kjøperne har behov for å forenkle eller endre omsetningssystemet, klarer de det utmerket selv. Å kaste bort penger på et offentlig oppnevnt ekspertutvalg er bare tøv.