Leder nr. 4 - 2009  
 

 

Hvem passer for meg?

I 2005 ÅPNET RIKSPOLITISK SENTER, som ligger vegg i vegg med Eidsvollsbygningen. Museet gir en spennende og visuell fremstilling av den demokratiske utviklingen i Norge siden 1814. Det å bruke stemmeretten fremheves som en viktig del av demokratiet. I et sikkert velment forsøk på å guide oss frem til rett parti, har museet laget et lite valglokale der man ved å svare på 22 spørsmål kan få vite hvilket politisk parti man er mest på bølgelengde med. Hvert spørsmål har fem svaralternativer — fra 1 som «helt uenig» til 5 som «helt enig». Etter å ha fundert seg gjennom 22 spørsmål som favner et vidt spekter av samfunnsområder, kommer «dommen» frem på en dataskjerm.
Selv har vi svart etter beste evne, og kunne puste lettet ut: «Svaret på testen viser at ditt parti er Høyre». En god venn ble skrekkslagen. Han tilhørte Rødt, et parti han ikke engang ville drømme om å stemme på. En annen havnet i KrF, enda han hadde tastet «helt uenig» på spørsmålet om staten bør bevilge mer penger til kristne menigheter.
For moro skyld har vi gått testen litt nøyere etter i sømmene. Først tastet vi 3 på alle svaralternativer — altså totalt uten mening om noe som helst. Venstre lyste det mot oss fra skjermen. Så tastet vi bare 1-tall for uenig i alt. Skulle sett; vi havnet i Arbeiderpartiet. Til slutt tastet vi bare 5-ere, dvs. enig i alt. Det ga Siv Jensen og FrP en ny velger; kanskje ikke så overraskende.
Nok om det. Vårt poeng er at man ikke skal ta slike undersøkelser alt for alvorlig. Å putte folk i bås etter hva de svarer på 22 spørsmål er ikke særlig presist. Det samme gjelder den fiskeripo­litiske spørreundersøkelsen vi har foretatt i dette nummeret av bladet, og som omfatter ialt 36 spørsmål til partienes fiskeripolitiske talsmenn. Her var svaralternativene enda snevrere — ja eller nei.
Men selv om undersøkelsen ikke gir noen fasittsvar, synes vi likevel det er mye interessant å hente. For det første gir den en god indikasjon på hva de ulike partiene står for i viktige fiskeripolitiske saker. Dernest viser den hvilke partier næringens organisasjoner står fiskeripolitisk nærmest. Vi understreker selvfølgelig det siste. Vi har ikke spurt om kontantstøtte, privatskoler eller innvandring, men kun holdt oss til aktuelle problemstillinger i fiskeri- og havbruksnæringen.

FOR EGEN DEL KUNNE VI puste lettet ut igjen.
«Norsk Fiskerinæring» står solid plantet til høyre i det fiskeri- politiske landskapet. Der har vi alltid hørt hjemme. På 3 av 4 spørsmål har vi samme svar som de fiskeripolitiske talsmennene til Høyre og FrP, dvs. Torbjørn Hansen og Øyvind Korsberg. Som ventet er vi mest på kollisjonskurs med SV og Rødt. Når det gjelder forholdet til de øvrige partiene er det nærmest hipp som happ hva vi stemmer med utgangspunkt i fiskeripolitikken.
I tillegg til partienes fiskeripolitiske talsmenn inviterte vi også styrelederne for de viktigste fiskeriorganisasjonene til å svare, dvs. Norges Fiskarlag (61%), Fiskebåtredernes Forbund (56%), Norges Kystfiskarlag (33%), Norsk Sjømannsforbund (62%), Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (88%), Norske sjømatbedrifters landsforening (68%) og Fiskekjøpernes Forening (52%). Tallene i parentes viser hvor mange prosent av svarene «Norsk Fiskerinæring» hadde felles med de ulike organisasjonene. Ikke uventet er vi svært samstemt med styreleder Ole-Eirik Lerøy i FHL. Litt overraskende er vi mer på bølgelengde både med Sjømannsforbundet og Fiskarlaget enn med Fiskebåtredernes For­bund. Men nå skal vi igjen advare mot å trekke for bastante konklusjoner. I hvilken grad styreledernes svar kan tas til inntekt for det organisasjonene står for, er jo også et spørsmål. Vi går ut ifra at verken Reidar Nilsen eller Inge Halstensen har vedtak i ryggen når det f.eks. gjelder spørsmålet om oppdrettskonsesjoner bør være gratis eller ikke. Men de store skillelinjene kommer likevel godt frem. Vi er vesentlig mindre samstemt med Norges Kystfiskarlag enn med Norges Fiskarlag, og står også nærmere FHL enn Fiskekjøpernes Forening.

HVORDAN «NORSK FISKERINÆRING» plasserer seg i fiskeripolitikken er mest interessant for oss. Når vi går til valglokalene 15. september er det hva partiene står for som teller. Derfor foreslår vi at du tar testen selv. Skriv ned dine svar på de 36 spørsmålene som er opplistet fra side 44, og sammenlign dem med svarene politikerne har gitt. Det er unnagjort på 10 minutter. Om du vil gå litt grundigere til verks, plukker du ut de 15 spørsmålene som er mest relevante for ditt valg. Det bør gi deg en god pekepinne, vel og merke om det er fiskeripolitikken som skal avgjør hvem som får din stemme.
Kanskje kan det også være en idé å sjekke hvilket forhold næringsorganisasjonene har til de ulike partiene. Vi har foretatt en rask sammenligning, og resultatet er som ventet. FHL står Høyre og FrP nærmest. Samtlige av de øvrige organisasjonene er mest samstemt med Arbeiderpartiet, Sp og Venstre. Alt i alt er det faktisk Senterpartiet som står fiskeriorganisasjonene nærmest, om vi ser dem samlet.
FrP står lengst unna, endog lenger unna enn Rødt.