Trafikklys anno 2018: 1 rød, 4 gule, 8 grønne

Nærings- og fiskeridepartementet mottar ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Rapporten vil være viktig når departementet i 2019 skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks.

Av de 13 produksjonsområdene for lakseoppdrett i sjø er ett område vurdert til å ligge i kategorien med høyest risiko for lakseluspåvirkning på villaks. Fire områder ligger i den mellomste kategorien, mens resten av områdene ligger i kategorien lav risiko.

Område 3 havner fremdeles, som i 2017, i kategorien med høyest risiko for lakseluspåvirkning. Ved forrige vurdering var også område 4, Nordhordland – Stadt, i denne kategorien. I år ligger dette området i kategorien “moderat risiko for lakselusindusert villfiskdødelighet”. Imidlertid er det områder som har gått den motsatte veien. Både område 2 (Ryfylke) og 7 (Nord-Trøndelag med Bindal) har gått fra kategorien med lav risiko til moderat risiko sammenlignet med ekspertgrupppens vurdering for 2017.

I alt åtte av 13 områder er i kategorien lav risiko (< 10 % dødelighet) for påvirkning på villaks:

  • Svenskegrensa – Jæren (område 1)
  • Nordmøre – Sør-Trøndelag (område 6)
  • Helgeland – Bodø (område 8)
  • Vestfjorden og Vesterålen (område 9)
  • Andøya – Senja (område 10)
  • Kvaløya – Loppa (område 11)
  • Vest-Finnmark (område 12)
  • Øst-Finnmark (område 13)

Områdene Ryfylke (område 2), Nordhordland til Stadt (område 4), Stadt til Hustavika (område 5) og Nord-Trønderlag med Bindal (område 7) har moderat risiko (10-30 % dødelighet).

Område Karmøy til Sotra (område 3) har høy risiko for påvirkning på villaks (> 30 % dødelighet).

Analysen til ekspertgruppen baserer seg på flere modeller og datasett med ulike styrker og svakheter. Trafikklyssystemet har fått mye kritikk pga usikkerhet knyttet til metode.