Siden Sist

Det viktigste som har skjedd i norsk sjømatnæring den siste tiden.

1. februar 2023

Ny Leinebris kontrahert

Leinebris-rederiet i Fosnavåg har kontrahert ny linebåt fra Tersan i Tyrkia. Båten skal stå ferdig til å gå i fiske fra 2025 og vil være første fartøy med kombinert line, trål og garn.

Les mer i egen pressemelding fra rederiet her: Ny Leinebris

5. januar 2023

Sjømateksport for 151,4 mrd.kr i 2022

2022 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Norges sjømatråd rapporterer at det totalt ble eksportert  2,9 millioner tonn sjømat fra Norge til en verdi av 151,4 milliarder kroner, en økning på 30,7 milliarder kroner, eller 25 prosent, fra rekordåret 2021.

Det ble mange milepæler i 2022. For aller første gang eksporterte Norge sjømat for mer enn 10 milliarder kroner i hver eneste av årets tolv måneder. I tillegg passerte lakseeksporten over 100 milliarder kroner for første gang (105,8 mrd. i 2022).  Laksen står nå for 69,9 prosent i verdi. Dernest kommer torsk (8,1%), makrell (4,2%), ørret (3,3%, sild (2,6%) og sei (2,4%). Alle andre arter stod for resterende 9,6% av verdien.

Polen, Danmark, USA, Frankrike og Nederland var våre viktigste enkeltmarkeder i 2022, målt i verdi.

Eksportrekorden i verdi for 2022 kommer til tross for lavere eksportvolum for en rekke arter, som laks, sild, makrell, torsk, kongekrabbe og snøkrabbe. I 2022 eksporterte Norge 1,6 millioner tonn sjømat fra fiskeri og 1,31 millioner tonn oppdrettslaks og -ørret. Volumet av oppdrettstorsk økte fra 1300 i 2021 til 3800 tonn i 2022.

Lavere sjøtemperatur påvirket slaktingen av laks negativt i 2022 – ned 2,5 prosent. Når det gjelder villfangete arter, falt volumet med 7,5 prosent fra 2021. Det gikk i fjor betydelige mengder sild til mel- og oljeproduksjon i Norge, mens det var lavere kvoter for torsk. Det er ifølge Sjømatrådet hovedforklaringen til volumnedgangen.

Det ble tidenes beste klippfiskår målt i verdi – opp 1 milliard til 5,6 milliarder kroner i 2022, eller 23 prosent, sammenlignet med 2021. Volumet falt med 6 prosent sammenlignet med 2021, til 85.174 tonn i 2022. Saltfisken hadde den største prosentvise veksten i verdi blant konvensjonelle produkter i 2022, og er det eneste produktet i denne kategorien som økte både i volum (opp 16% til 28.755 tonn) og verdi (opp 59% til 1,9 mrd. kroner) sammenlignet med 2021. For tørrfisk ble verdien uendret fra 2021 (730 millioner kroner i 2022), mens volumet falt med 18 prosent til 3.514 tonn.

– Den norske sjømateksporten har lagt bak seg et historisk sterkt år. Det skjer i en periode som har vært preget av krig i Europa, galopperende energipriser, skyhøy inflasjon og en svekket global kjøpekraft. Et resultat av de krevende og urolige tidene er en kraftig prisvekst som i fjor ga rekordhøye priser på viktige arter som laks, torsk, makrell, ørret, sei og sild, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

 

Les månedens intervju med Sjømatrådets adm. direktør Christian Chramer (utgave 11/12-22, des. 2022).

 

2. januar 2023

Kalender 2023

Nytt år, nye muligheter. Som tidligere vil det bli anledning til å samles på en rekke konferanser og messer.  Se egen sak: Arrangementer 2023.

19. desember 2022

Skatteutvalget: Lavere skatt på arbeid, høyere skatt på forbruk, eiendom, grunnrente og miljøskade

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har i dag mottatt Skatteutvalgets utredning.

– Utredningen vil nå bli sendt på alminnelig høring. Sammen med innspill fra høringsrunden, vil jeg vurdere forslagene nærmere, sier Vedum. Høringsfristen er satt til 15. april 2023.

Skatteutvalget foreslår en skatteveksling med store lettelser i skatt på arbeid, særlig for lavere arbeidsinntekter. Dette finansieres ved å ta inn flere skattekroner fra merverdiavgift, CO2-avgift, boligskatt og bedre utnyttelse av grunnrenteskatter på naturressurser.

Et samlet utvalg mener at en omlegging med lavere skatt på arbeid og høyere skatt på forbruk, høye pensjoner, eiendom, grunnrente og miljøskadelig atferd vil gi et mer effektivt skattesystem. Beregninger ved hjelp av Statistisk sentralbyrås skattemodeller viser at utvalgets forslag om økt merverdiavgift og innføring av boligskatt i kombinasjon med økt barnetrygd og redusert inntektsskatt har en gunstig fordelingseffekt.

Les utvalgets utredning her (ekstern lenke til regjeringen.no): NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Bakgrunn: 

Regjeringen Solberg satte 18. juni 2021 ned et ekspertutvalg som skulle gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. I henhold til mandatet skulle utvalget vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. Utvalget skulle se på hvordan Norge bør tilpasse seg endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper, i tillegg til å se på hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål. En viktig oppgave for utvalget var å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave.

Utvalget fikk et tillegg til mandatet av Finansdepartementet ved Regjeringen Støre 8. desember 2021. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle og endringer som kan gi bedre geografisk fordeling. Utvalget skulle også se på omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.

Sammensetning av utvalget:

 • Professor Ragnar Torvik (leder)
 • Professor Claire Winifred Armstrong
 • Partner/advokat Bettina Banoun
 • Professor Benn Folkvord
 • Dekan og professor Ola Kvaløy
 • Professor Jarle Møen
 • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken
 • Førsteamanuensis Elin I. Sarai
 • Professor Peter Birch Sørensen
 • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe
 • Professor emeritus Frederik Zimmer

13. desember 2022

Roger Hansen første leder i Nord Fiskarlag

En historisk dag i Norges Fiskarlag! Nord Fiskarlag er formelt stiftet, et sammenslåing av Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge. I valget om styreleder ble det kampvotering mellom Roger Hansen fra Fiskarlaget Nord og Kjell Bjørnar Bakken fra Nordland Fylkes Fiskarlag. Like over kl. 18 tirsdag kveld talte det 38 mot 33 stemmer for Roger Hansen som Nord Fiskarlags første leder.

Roger Hansen (t.h) er valgt som leder av Nord Fiskarlag. (Foto: Torbjørn Rasmussen, Norsk Fiskerinæring)

Se video fra takketalen til Roger Hansen:

 

– Tusen takk for tilliten til den oppgaven jeg har fått med å lede det nye laget. Det skal jeg gjøre et forsøk på å bidra til. Men dette er ikke et «one mans show». Dette er et arbeid vi er nødt til å gjøre i felleskap – hele styret og den administrasjon som vi får med oss. Jeg er utrolig glad for at det endte til slutt med at Kjell Bjørnar ble med på laget slik det ble foreslått. Jeg kjenner han Kjell Bjørnar fra andre roller der vi har jobbet i lag og er overbevist om at vi skal få til det her på en god måte, sa Roger Hansen i sin takketale.

Kjell Bjørnar Bakken (fra NFF) ble første nestleder,  Espen Nilsen (fra Fiskarlaget Midt-Norge) andre nestledere, sammen med et styre på i alt 11 medlemmer; fem representanter fra Nordland, fire fra nord og to representanter fra Midt-Norge. Det nye styret består av to kvinner og ni menn.

Det første styret i Nord Fiskarlag øverst f.v. Ola Andreas Dahle, Mari Ann Johansen, Roger Hansen, Kjell Bjørnar Bakken, Monica Amsen. Rekke 1 f.v.: Tommy Andre Nilsen, Tommy Dammen, Jens Einar Bjørkås Johnsen, Ørjan Sandnes og Bjørn Hugo Bendiksen. Espen Nilsen var ikke tilstede. (Foto: Fiskarlaget)

 

24. november 2022

Kystbrøl foran Stortinget

I overkant av 200 representanter fra lakseindustrien hadde reist i hele natt for å demonstrere hva de mener om Regjeringens forslag til grunnrentebeskatning, som etter alt å dømme vil bli innført fra 1. januar 2023.

Slik skatteforslaget er lagt frem skaper den kun usikkerhet om arbeidsplasser, kunne vi høre fra de mange som tok steget opp på podiet. På plakatene sto parolene “Laksebaron=Arbeidsplasser langs hele kysten”, “Grunnrente gir IKKE bærekraftig vekst, flere arbeidsplasser, innovasjon, TRYGGHET”,  “Laks er viktig for hele Norge”, “Laksen redder Norge” og “Stolt av laksen”.

Bjørnar Skjæran og Trygve Slagsvold Vedum glimret med sitt fravær. Representanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget hadde imidlertid klar tale; grunnrenteskatten kommer. Og den skal ikke og vil ikke skade arbeidsplassene deres.

To viktige presiseringer kom videre fra Senterpartiets mann; Det skal beregnes skatt basert på faktisk pris – ikke normpris, og man vil gjennomføre en ekstrabevilgning til Havbruksfondet i 2022 på 800 millioner kroner.

Så gjenstår det å se om det er nok til å trygge de som tok den lange veien til Oslo. Neppe.

 

 

 

24. oktober 2022

Frode Arntsen overtar etter Linda L. Aase

Det ble en kort periode som konsernsjef i SalMar ASA for Linda L. Aase. Etter vel fem måneder i sjefsstolen kunne styreleder Gustav Witzøe  24.oktober kunngjøre at Aase har meddelt styret at hun ønsker å fratre stillingen. Frode Arntsen overtar med øyeblikkelig virkning.

Les stort intervju med Linda L. Aase mens hun fortsatt var konsernsjef: Månedens intervju: Linda Litlekalsøy Aase

– SalMar er en av verdens mest effektive oppdrettsselskap og har levert en solid operasjonell ytelse under Aases tid som konsernsjef. Vi takker Aase for hennes tid i SalMar, sier styreleder Gustav Witzøe i meldingen og legger til at han er trygg på at Frode Arntsen vil lede konsernet på en utmerket måte.

Arntsen har jobbet i sjømatnæringen siden 2000 med ulike lederstillinger i en rekke selskap. Fra 2017 har han vært konserndirektør for Salg og Industri i SalMar.

 

28. september 2022

Grunnrenteskatt på havbruk

Regjeringen informerte i dag tidlig at den vil innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft med virkning fra 1. januar 2023. Samtidig innføres økning i grunnrenteskatten på vind- og vannkraft og en ekstraordinær avgift på vannkraft grunnet de svært høye strømprisene. Med dette grepet vil Statens skatteinntekter øke med om lag 33 milliarder kroner årlig.

Grunnrenteskatt i havbruk: 

 • Effektiv sats på 40 prosent.
 • Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret i sjø.
 • Et bunnfradrag på 4 000-5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.
 • Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
 • Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.
 • Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
 • Forslaget sendes på høring i dag med frist 4. januar 2023.

I tillegg til grunnrenteskatten foreslås det å øke produksjonsavgiften og innføre en ny naturressursavgift.

Les regjeringens forslag her (ekstern link til regjeringen.no) og nærmere om høringen. 

 

7. juni 2022

Fargelegger kysten: To røde, tre gule og åtte grønne

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn, melder departementet i en pressemelding.

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Samtidig tar vi hensynet til villaksen på alvor gjennom å redusere produksjonskapasiteten der påvirkningen er uakseptabel.

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Ler meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet (ekstern link til regjeringen.no): Fargeleggingen i trafikklyssystemet er klar

 

 

 

6. april 2022

Minneord om Per Dag F. Iversen

Per Dag F. Iversen gikk uventet bort den 19 mars.  Norsk oppdrettsnæring har mistet en av sine fremste pionérer.

Les Minneord av Hallvard Lerøy, Lars Liabø, Trond S. Paulsen, Trond Davidsen og Torben Foss.

8. mars 2022

32 tiltak for grønn omstilling og økt bearbeiding

“Bearbeidingsutvalget” overleverte i dag sin rapport til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Utvalget som har sett på mulighetene for økt bearbeiding og grønn verdiskaping i sjømatindustrien. Rapporten gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om fiskeindustrien og eksisterende rammevilkår. Den ser også på viktige drivere som vil påvirke industrien i tiden fremover. Det er Kathrine Tveiterås som har ledet utvalget. Medlemmer i utvalget har vært Inger-Marie Sperre, Janita Arhaug, Magnar Pedersen, Nina Jensen, Otto Gregussen, Sigvald Rist og Ørjan Nergaard.

Utvalget foreslår 32 tiltak som kan bidra til grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge.

Utvalgets anbefalinger omhandler følgende tema:

 1. Tilgang på råstoff
 2. Bærekraft i hele verdikjeden
 3. Styrket markedsadgang
 4. Sterke regioner og kystsamfunn

Les hele rapporten her: “Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien” (ekstern lenke)

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt rapporten på høring. Høringsfristen er 1. juni 2022.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar bearbeidingsrapporten fra utvalgsleder Kathrine Tveiterås. (Foto: Christian Halvorsen, UiT)

 

8. mars 2022

Fiskehelserapporten 2021: Oppdrettfisken sliter som aldri før

Flere laks enn noen gang døde en for tidlig død i norsk oppdrett i 2021. Fiskehelserapporten 2021 fra Veterinærinstituttet viser at situasjon preges av en rekke ulike sykdommer og lusebehandlinger som er en stor belastning for oppdrettsfisken.

–Vi velger ved denne rapportfremleggelsen å si fra tydeligere enn før om at det ikke står bra til for den norske oppdrettslaksen. Måten næringen er regulert på, med fokus på vekst ut fra en grense for lakselus, går på helsa løs. Det er vår plikt å si fra om dette, og det er vårt faglige råd til myndighetene at det innføres klarere krav til helse og velferd i reguleringen av næringen, sier administrerende direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet.

Les pressemeldingen fra Veterinærinstituttet (ekstern link) eller gå rett til rapporten Fiskehelserapporten 2021 (ekstern link)

 

Les kommentar “Sideblikk”: Myndighetene må på banen: Fiskevelferd først

4. mars 2022

Bjørnar Skjæran blir midlertidig Arbeids- og inkluderingsminister

Etter at Hadia Tajik trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister tidligere denne uka har Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran tatt over ministerposten til ny statsråd er på plass. Det kommer frem i en pressemelding på regjeringens nettsider.

1. mars 2022

Linda L. Aase ny konsernsjef i SalMar

SalMar meldte i dag på sine nettsider at Linda Litlekalsøy Aase overtar stillingen som konsernsjef etter Gustav Witzøe. Tiltredelsen vil skje innen 1. juni i år.

Jeg er ydmyk og har enorm respekt for den fantastiske jobben Gustav Witzøe og hans 1800 dyktige medarbeidere gjør, og gleder meg til å lede SalMar-laget videre, sier Linda L. Aase i børsmeldingen på SalMars nettsider.

 

21. februar 2022

Lavere vågehvalkvote i år

I en pressemelding på regjeringens nettsider forteller fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at vågehvalkvoten for 2022 er redusert med 361 dyr sammenlignet med i fjor. Kvoten i år blir på 917 vågehval. Kvoten er utarbeidet basert på modeller fra vitenskapsavdelingen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC).

– Norsk hvalfangst handler om bærekraftig forvaltning. Hvalfangsten følger strenge regler, og vågehvalbestanden beskattes på et forsiktig vis. I en tid hvor vi bør spise mer mat fra havet, ikke mindre, er norsk hvalfangsten et lite, men viktig bidrag til sunn og kortreist sjømat, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Årets lavere totalkvote er begrunnet ved at dette er det første året i en ny forvaltningsperiode, hvilket fører til at kvoten settes ned til grunnkvoten. Fra neste år vil eventuell ubrukt kvote fra 2022 kunne overføres, hvilket potensielt vil kunne øke totalkvoten.

17. november 2021

Nye trafikklys til vurdering

Havforskningsinstituttet publiserte i dag på sine nettsider en ny og vitenskapelig vurdering av hvordan lakselus fra oppdrettsnæringen påvirker villaks i de 13 produksjonsområdene (PO). Styringsgruppen som står bak vurderingen har overlevert vurderingen til Nærings- og fiskeridepartementet, som skal fastsette nye farger for perioden 2022-2024.

Produksjonsområdene 3 og 4 er vurdert til å forårsake høyest sannsynlig dødelighet av villaks (>30%), mens PO 5 og 7 vurderes til den mellomste kategorien på 10-30% sannsynlig dødelighet. De resterende ni PO er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet (<10%).

Dersom Nærings- og fiskeridepartementet følger styringsgruppens anbefaling vil PO 4 måtte redusere produksjonen ytterligere i neste periode. PO 3 vil måtte gå fra ingen vekst til å redusere veksten. PO 5 går fra rødt til gult, og vil slippe å redusere produksjonen ytterligere. PO 7 kan gå fra grønt til gult, mens PO 10 kan igjen få grønt lys etter at det ikke har vært mulig med produksjonsvekst her.

Bildet til venstre viser trafikklysene slik de er farget i dag, mens bildet til høyre viser hvordan fargene kan bli seende ut i perioden 2022-2024 dersom Nærings- og fiskeridepartementet følger det vitenskapelige grunnlaget. Rød = >30% sannsynlig dødelighet, gult = 10-30% sannsynlig dødelighet og grønt <10% sannsynlig dødelighet som følge av lakselus. (Grunnkart: Havforskningsinstituttet)

– Oppdrettsnæringen har ytret et sterkt ønske om å kunne få komme med innspill til det faglige grunnlaget før vi fargelegger produksjonsområdene. Derfor blir det vitenskapelige grunnlaget for fargeleggingen offentliggjort nå. Dette er en prøveordning, og vi vil gjøre en ny vurdering av hvordan denne prøveordningen har virket før neste kapasitetsjustering, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Beslutningen om fargelegging vil ifølge regjeringen tas først i begynnelsen av 2022, da det arrangeres et dialogmøte om Styringsgruppens vurderinger. Møtet skal holdes tirsdag 30. november.

4. november 2021

Kåre Heggebø ny fiskarlagsleder

Med 40 stemmer mot 27 (+ 1 blank og 1 ukjent) ble Kåre Heggebø i dag valgt som ny styreleder i Norges Fiskarlag.

 

14. oktober 2021

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) ny Fiskeri- og havminister

Den nye regjeringen presenterte i dag Bjørnar Selnes Skjæran som den nye Fiskeri- og havministeren.

 

 

 

 

 

 

Skjæran har vært nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019, og har en bakgrunn som gårdbruker og lastebilsjåfør. Skjæran var også ordfører i hjemkommunen Lurøy fra 2011-2015.

24. august 2021

FHF flyttes til Tromsø

Regjeringen beslutter å flytte Fiskeri- og havbruksnæringens finansieringsfond fra Oslo til Tromsø.

24. august 2021

Ny tillatelsesordning i oppdrett

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen slipper nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet forslår å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett – kalt miljøteknologitillatelsene – med sikte på å løse miljøutfordringer og åpne for vekst. De nye tillatelsene skal gi næringen mulighet til å ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi.

Det første året kan det tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse (MTB). Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt 10 tillatelser, og det vil stilles strenge miljøkrav.
Det er objektive kriterier som skal ligge til grunn for tildelingene.

Miljøkrav:

1) null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus.

2) minimum 60 prosent oppsamling av slam.

3) det vil også stilles krav til rømmingssikkerhet.

Forslaget kommer på høring i starten av september. I høringsbrevet vil departementet forslå to alternative tildelingsmetoder; enten at tillatelsene tildeles på auksjon eller en prekvalifiseringskonkurranse, eller at det tildeles tillatelser til de beste konseptene i en innovasjonskonkurranse. Søker vil kunne oppnå innovasjonspoeng for løsninger som går ut over minimumskravene når det gjelder slam samt ved oppnåelse av andre forhåndssatte miljøkrav. Vederlaget for tillatelsene vil bli satt med utgangspunkt i auksjonsprisen som er oppnådd i forbindelse med ordinær kapasitetsjusteringer, men med et rimelig vederlag. Et annet spørsmål som vil bli vurdert er om tillatelsene  bør tidsbegrenses eller ikke.

 

 

23. august 2021

Cermaq starter integrert havbruk

Cermaq går sammen med Folla Alger om integrert produksjon av laks og tare. Selskapene skal utnytte næringsstoffene fra laksemerdene til produksjon av tare. I planene ligger også å utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

Med på laget har de SINTEF, Nofima, Nord universitet og NTNU som er ledende forskningsmiljøer på hvordan man kan utvikle tareproduksjonen.

Andre havbruksbedrifter med erfaring innen tareproduksjon og/eller integrert havbruk er Lerøy Sjøtroll og SalMar. Foreløpig utgir dette en minimal del av tare/tang-produksjonen i Norge, som i all hovedsak baserer seg på fangst/tråling.

Ler mer om temaet her:

Davids kamp mot Goliat:Alginor ASA utfordrer DuPont!

Taredyrking — en fantastisk mulighet

Tango med tare!

Tang og tare under radaren!

 

23. august 2021

SalMar inn i kampen om NRS

I en pressemelding mandag morgen skriver styret i Norway Royal Salmon at det tiltenkte tilbudet fra SalMar på 270 kroner per aksje er vesentlig høyere enn tilbudsprisen på 240 kroner per aksje i det pliktige tilbudet fra NTS/Gåsø.grupperingen. Styret anbefaler aksjonærene i NRS å ikke akseptere tilbudet fra NTS/Gåsø-grupperingen, og heller avvente tilbudsdokumentet fra SalMar.

Det var fredag 20.august at SalMar kastet seg inn i kampen om NRS med et bud på 270 kroner per aksje i NRS, et betydelig høyere bud på aksjen enn NTS/Gåsø-grupperingen. SalMar har krav om aksept på minst 50 prosent av aksjene. NTS/Gåsø-grupperingen eier i dag ca. 37 prosent av NRS. Spørsmålet mange nå stiller er om NTS/Gåsø-grupperingen vil matche det tiltenkte budet fra SalMar.

På Euronext selges NRS-aksjen mandag morgen for 277 kroner per aksje, noe som tyder på at markedet venter et høyere bud.

 

13. august 2021

Ny havforskningsdirektør

Kongen i statsråd har i dag utnevnt Nils Gunnar Kvamstø som ny havforskningsdirektør. Han overtar etter Sissel Rogne.

Kvamstø kommer fra stillingen som marin dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen. Han ble professor i meteorologi i 2006 ved samme universitet, der han også har vært forsker og leder for geofysisk institutt.

16. juli 2021

Helge Gåsø og NTS byr på NRS

Helge Gåsø og NTS byr 209 kroner per NRS-aksje etter at de bikket et samlet eierskap på 34,57 prosent, noe som utløste tilbudsplikt på alle NRS-aksjer som ikke er eid av grupperingen NTS, Midt-Norsk Havbruk eller Gåsø Næringsutvikling. Siden økes budet til 240 kroner per aksje.

 

28. juni 2021

Ny generalsekretær i Fiskarlaget

Norges Fiskarlag melder i dag at Sverre Johansen (43) vil overta som generalsekretær etter Otto Gregussen.

Johansen har de siste årene ledet avdeling for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, og har hatt sektoransvar for fiskeindustri, markedsadgang og handelspolitikk. Han har arbeidet mye med førstehåndsomsetning, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål, i tillegg til økonomiske rammevilkår for sjømatnæringen. Sverre Johansen er utdannet fiskerikandidat og har i tillegg en grad i statsvitenskap.

Han har tidligere vært avdelingsdirektør i daværende Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for ressursforvaltning, kontroll og internasjonale fiskeriforhandlinger.

 

-Sverre har svært god innsikt i og har arbeidet tett på vår sektor i mange år. Han kommer fra stillinger med ansvar knyttet opp mot fangstbasert sektor og har en god tverrfaglig kompetanse som gjør at vi ser frem til å få han inn hos oss i Norges Fiskarlag, sier styreleder Kjell Ingebrigtsen som mandag har ledet Landsstyrets møte der ansettelsen formelt er behandlet.

-Norges Fiskarlag har en unik posisjon i fiskerinæringa, og jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten. Sammen med engasjerte medlemmer, dyktige tillitsvalgte og en administrasjon med stor kompetanse, ser jeg fram til å utvikle organisasjonen videre. Fiskerinæringa har store muligheter i årene framover, og gode rammevilkår for fiskerne og fiskeflåten er avgjørende for å skape verdier og aktivitet langs kysten, sier Sverre Johansen.

Sverre Johansen tiltrer stillingen som generalsekretær i Norges Fiskarlag i midten av august.

4. mai 2021

Fiskarlaget Nord lanserer “KystNor”

Styret i Fiskarlaget Nord lanserer en ny gruppeorganisasjon med navnet KystNor, meldes det i kveldens pressemelding:

Årsmøtet i 2020 vedtok å melde Fiskarlaget Nord ut av Norges Fiskarlag. I henhold til mønsterlovene vil utmeldingen tre i kraft etter årsmøtet i 2023. Arbeidsordren fra årsmøtet til styret var å finne løsninger som kan bidra til å sikre og styrke organisasjonsalternativet for kystfiskerne. Årsmøtet mente videre at flere grunnleggende forhold måtte endres for å få fram et tilfredsstillende alternativ for kystfiskerne.

Styret i Fiskarlaget Nord har med bakgrunn i alternative utredninger besluttet at den beste og mest framtidsrettede løsningen, er å omdanne Fiskarlaget Nord til en landsdekkende gruppeorganisasjon for eiere av kystfartøy og mannskaper.

Gruppeorganisasjonen, som har fått navnet KystNor, skal ivareta medlemmenes interesser i hovedsak i fiskeriene nord for 62⁰. Fortrinnsvis ønsker styret å tilslutte KystNor til Norges Fiskarlag forutsatt at vesentlige organisatoriske kriterier aksepteres.

Dette er kriterier som var en del av begrunnelsen i utmeldingsvedtaket, og omfatter blant annet gjenoppretting av orden mellom kyst og hav ved ansvarsdeling. Dagens anledning til dobbelmedlemskap må fjernes. Det må sikres at en stemme kun kan brukes et sted i organisasjonen. Økonomiske rammebetingelser må legge til rette for en mer likeverdig kapasitet og maktfordeling.

Styret i Fiskarlaget Nord har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede hvordan KystNor skal bli en sterk, selvstendig og moderne organisasjon for kystfiskerne. Organisasjonen skal ha kompetanse og politisk innflytelse for å trygge medlemmenes rammebetingelser.

Utredningen skal legges fram for godkjenning på årsmøtet 2021. For å styrke arbeidet har styret invitert fiskere utenfor laget til å delta som referansegruppe. Disse skal bidra med utfyllende synspunkter gjennom arbeidet med utredningen og vil gi verdifulle innspill i utformingen av KystNor.

Et av de viktigste målene for opprettelsen av gruppeorganisasjonen KystNor er å bygge opp større kompetanse og ressurser til å foreta saksutredninger. Organisasjonen skal være en aktiv aktør i politiske i saker som er viktige for kystfiskerne.

Opprettelsen av KystNor vil medføre endringer i fordeling av oppgavene innad i Norges Fiskarlag. Samlet sett vil dette være en styrke for Norges Fiskarlag.

KystNor skal løfte kystfiskeren fram. Gjennom etableringen av KystNor vil fiskernes organisering endres, der målet er å skape en attraktiv, nyttig og bærekraftig organisasjon hvor medlemmene ønsker å engasjere seg, står det i pressemeldingen.

30. april 2021

Ingen fiskeriavtale med Storbritannia

Norge og Storbritannia avslutter forhandlingene om en bilateral fiskeriavtale for 2021 uten at partene kom i mål med en avtale, melder Nærings- og fiskeridepartementet. De viktigste elementene i en slik avtale er gjensidig adgang på felles bestander og bytte av fiskekvoter med hverandre, som nå altså ikke er på plass.

– Brexit har utvilsomt skapt en rekke utfordringer for norsk fiskerinæring. Det har vist seg svært vanskelig å få til en avtale med Storbritannia om soneadgang og kvotebytte for 2021. Når det gjelder gjensidig adgang til å fiske kvoter i hverandres farvann på bestander vi deler, var synspunktene for langt fra hverandre til at vi kom til enighet nå. Derfor var det like greit å sette strek for i år og avslutte,  sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det har hele tiden vært en god og nær dialog med næringen som er de som først og fremst blir berørt av dette, både på landsiden og fiskersiden.

– Vi har forhandlet i en god og respektfull tone og det viktig fortsetter å utvikle vårt forhold på fiskeriområdet. Norge har hatt en fast holdning gjennom hele forhandlingene i samråd med næringen. Det er bedre å ikke inngå en avtale om vi ikke kommer tilbake til situasjonen slik den var før Brexit. Men for 2021 må næringen altså tilpasse driften til at vi ikke har slik adgang, sier Ingebrigtsen.

I tillegg til en bilateral avtale med Storbritannia har Norge fra nyttår forhandlet med EU om fiskeriavtaler for 2021. 16. mars ble det inngått avtale om forvaltning av fellesbestandene i Nordsjøen mellom Norge, EU og Storbritannia. I tillegg til trepartsavtalen, har Norge og EU nå inngått topartsavtaler om Nordsjøen og Skagerrak, samt naboskapsavtalen om Sverige. Dermed er Norge og EU enige om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte. Det er med andre ord en bilateral fiskeriavtale for 2021 med Storbritannia vi nå står uten, understreker Nærings- og fiskeridepartementet.

Norges Fiskarlag skuffet

– Fra Fiskarlagets side kan ikke dette beskrives med et annet ord enn skuffelse. Jeg vil si statsråden er mild i sin beskrivelse ovenfor og jeg vil ikke konkurrere med han om overskriftene, men jeg kan ikke annet enn karakteriserer dette som en uvennlig handling fra våre britiske venner, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen i egen pressemelding.

Han viser til at Norges inngang i forhandlingene har vært opprettholdelse av de tradisjonelle og historiske fiskemønstrene norske fiskere har hatt i britisk farvann.

– Britene har svart opp med en rekke krav og vilkår som ikke står i stil med dette, og som det var umulig for Norge å godta Det er derfor en situasjon vi nå står i som vi tidlig kunne frykte, påpeker Ingebrigtsen.

Manglende avtale om soneadgang og kvoter i britisk sektor vil ha konsekvenser både for hvitfisksektoren og pelagisk sektor.

– Vårt håp er selvfølgelig at konsekvensene ikke skal bli så store, men historisk har en del fiskerier foregått i britisk sektor. Oppgaven nå blir å legge et løp utover året for å gjennomføre de norske fiskeriene som blir berørt av denne situasjonen med minst mulig konsekvenser, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskebåt: “Storbritannia skyter seg selv i foten”

– Det var nødvendig med en avklaring på forhandlingssituasjonen, slik at fiskeflåten fikk avklart rammevilkårene for resten av 2021. Vi hadde håpet på et godt samarbeid med Storbritannia omkring forvaltningen og utøvelsen av felles fiskeressurser, men konstaterer at det ikke var mulig, sier adm. direktør Audun Maråk i Fiskebåt i egen pressemelding.

– Storbritannia forventet at Norge skulle akseptere en avtale med vesentlig dårligere rammevilkår for norske fiskeri enn vi hadde før brexit. Dette gjaldt både en redusert byttebalanse på hvitfisk og pelagisk, og redusert soneadgang.  Lineflåtens langvarige fiske etter lange og brosme i britisk farvann er per dato historie, noe som frigir norsk arktisk torsk som har vært anvendt som byttemiddel. For pelagisk er manglende soneadgang til britisk farvann uheldig med hensyn til fisket etter makrell og nordsjøsild. En gjensidig soneadgang var en vesentlig faktor for å oppnå enighet om fordelingen av makrellbestanden, sier Maråk.

– Jeg frykter ikke en situasjon der vi ikke skal kunne fiske Norges kvoter på makrell og nordsjøsild, men fisket blir mindre rasjonelt og med lavere verdiskapning. Norge må nå svare opp Storbritannias uvennlige posisjoner med å fastsette en økt andel av totalkvoten på makrell, sier Maråk.

Fiskebåt har allerede hatt innledende dialoger med Nærings- og fiskeridepartementet og Sjømat Norge om hvordan reguleringene for resten av året bør legges opp.

– Storbritannia vil bære ansvaret for at vi nå går inn i en situasjon der konfliktene knyttet til forvaltningen av ressursene i Nordsjøen og Nordøst-Atlantern øker. Storbritannia har ikke forstått at de blir en av taperne, sier Maråk.

Maråk viser til at næringen setter pris på det gode samarbeidet Fiskarlaget og Fiskebåt har med Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriministeren i internasjonale forhandlinger. Norge har alltid forsøkt å finne balanserte forhandlingsløsninger, men det går en grense for hva vi som nasjon kan akseptere.

– I dette tilfelle foreslo vi en videreføring av de rammebetingelser vi hadde før brexit. Norge var til og med villig til å justere disse i Storbritannias favør. At Storbritannia vil sende en betydelig regning for Brexit til Norge var en slik grense, sier Maråk.

29. april 2021

Gregussen gir seg i Fiskarlaget

Otto Gregussen har sagt opp sin stilling som generalsekretær i Norges Fiskarlag, melder Fiskarlaget i en pressemelding i dag torsdag 29. april. Oppsigelsestiden er 6 måneder, hvilket betyr at han gir seg samtidig som fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsens åremålsperiode går ut i okt/nov.

22. april 2021

Sjømatfly til Asia – direkte fra Bodø Lufthavn

En milepæl er nådd. Torsdag 22. april tok Qatar Airways av fra Bodø direkte mot sjømatmarkedene i de globale markeder i Asia, melder Widerøe i en pressemelding.

I over fire år har det vært arbeidet for å få til frakt av sjømat med fly fra Bodø Lufthavn til de internasjonale markedene verden over. Og torsdag landet det første flyet i Bodø og skal ta med seg sjømat direkte til Midtøsten og videre ut i til de asiatiske sjømatmarkedene. Bodø Lufthavnutvikling (BLU), eid av Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), etablerte flyfraktprosjektet tilbake i 2018 sammen med Bodø kommune. I 2019 fikk de Widerøe Ground Handling med på laget, og har de siste årene hatt et tett partnerskap med Avinor, Meyership, samt support fra en samlet sjømatnæring i regionen.

Det første sjømatflyet lastes og klargjøres for avgang fra Bodø lufthavn. (Foto: Bodø Lufthavnutvikling)

– Det umulige er ikke umulig, det tar bare litt lenger tid. Vi greide det, og nå er vi i gang, jubler Administrerende direktør i Bodø Lufthavnutvikling AS, Elnar Remi Holmen.

– Det er utrolig imponerende at Qatar Airways, et av verdens største, og Norges desidert største flyfraktselskap, vil satse i Bodø. Med fantastiske partnere med på laget, som Widerøe Ground Handling, Avinor, og Bodø kommune. Og heiarop fra Salmon Center, Edelfarm, Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett og Cermaq, så har vi lykkes med å få dette til, sier Holmen.

– Det er gøy at vi nå er i mål med første flyet fra Bodø. Det har store verdier for selskapene som eksporterer sjømat. Fisken kommer raskere ut til markedene, og i tillegg fører dette til reduserte klimafotavtrykk og færre trailere langs nordnorske veger. Vi er utrolig glade for å bidra til denne fantastiske muligheten, sier Kjell Ivar Maudal, kommersiell direktør i Widerøe Ground Handling.

Kjell Ivar Maudal, Widerøe Ground Handling og Elnar Remi Holmen, Bodø. (Foto: Bodø Lufthavnutvikling)

– Det er nå jobben starter, med å skape et bærekraftig langsiktig prosjekt, der vi sikrer at flyene fylles opp med fersk sjømat ved hver eneste avgang, sier Maudal.

– Sjømatnæringen er Norges og Nord-Norges viktigste næring, som skal vokse betydelig i årene fremover. Gode eksportmuligheter med sjømat direkte fra Nord-Norge og Bodø er vegen å gå. Vi skal gjøre vårt ytterste for at eventyret fortsetter, fortsetter Holmen.

Det første flyet landet i Bodø torsdag 22. april hvor det ble lastet med 60 tonn fersk laks og tok av mot Doha og verdensmarkedene klokken 15:10. Fremover er det planlagt to ukentlige avganger fra Bodø med laks, tirsdager og torsdager. Widerøe Ground Handling er selskapet som er ansvarlig for mottak, pakking og klargjøring av laksen, før den sendes ut og lastes om bord i flyene.

Widerøe Ground Handling, sammen med Bodø Lufthavnutvikling AS BLU har investert betydelig i nødvendig terminalinfrastruktur og utstyr på Bodø Lufthavn for å legge til rette for flyfrakt og operasjoner i årene fremover. Og i januar 2021 ansatte også BLU, prosjektleder Johan Arnesen.

Widerøe Ground Handling transporterer sjømat som skal sendes på fly direkte fra Bodø til det asiatiske marked. (Foto: Widerøe)

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er de 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland. Widerøe er et annerledes luftfartsselskap, med et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar de samfunnsoppdraget på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

20. april 2021

Flagger ned i Sapphire

DNB-forvaltet aksjefond selger 266.355 aksjer i Atlantic Sapphire ASA og eier etter dette 3,86 millioner aksjer i det landbaserte oppdrettsselskapet. Det tilsvarer en eierandel på 4,78 prosent, går det frem av flaggmelding på Euronext tirsdag 20. april. Såkalt “flagging” innebærer at aktørene i aksjemarkedet varsles om større aksjeerverv eller aksjeavhendelser som kan påvirke kursen i negativ eller positiv retning. I denne sammenheng ble det flagget fordi DNB Asset Management AS gikk under 5% eierandel. Nedsalget skjer etter forrige ukes kraftige kursfall i Atlantic Sapphire.

Det har stormet rundt Atlantic Sapphire den siste måneden. Den 23. mars i år opplevde Sapphire plutselig massedød av 500 tonn fisk ved anlegget i USA. Kort tid etter fulgte rokkering i toppledelsen og 13. april kom tre arbeidere ut for en arbeidsulykke ved anlegget i Florida.

Onsdag 14. april leverte Atlantic Sapphire det markedet oppfattet som en svak årsrapport for 2020 og slaktetall for første kvartal, som var 421 tonn i USA og 300 tonn i Danmark.  Dagen etter falt aksjen med over 12 prosent. Fearnley Securities analytiker Furre Thommesen mente ifølge nyhetsbrevet TDN Direkt (gjengitt av Finansavisen) at “årsrapporten bommer på alle parametere”, og at tallene for første kvartal var svake. Han forventet at “læringskurven kan bli flatere og lenger enn opprinnelig planlagt, noe som kan påvirke lønnsomheten på kort sikt”.

Under en investorpresentasjon torsdag 15. april fortalte Sapphire at Billund, som har vært hovedleverandør av RAS-anlegget i Danmark og Florida så langt, ikke skal være med på utbyggingen av fase 2 i USA. Det skal Sapphire sammen med en amerikansk aktør ta hånd om selv. Flere av Sapphires primærinnsidere har kjøpt aksjer i selskapet den siste uken.

14. april 2021

Måsøval kjøper Pure Norwegian Seafood

Måsøval Fiskeoppdrett kjøper 100% av oppdrettsvirksomheten Pure Farming AS og 65% av slakteri- og salgsselskapet Pure Norwegian Salmon AS. Henden-familien på Averøy beholder resterende 35% eierandel.

8. april 2021

Tidenes beste mars måned

Aldri før har verdien av norsk sjømateksport vært høyere i en mars måned enn i 2021, melder Norges sjømatråd.
I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 27,7 milliarder kroner. Det er en verdinedgang på 3 prosent, eller 742 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er likevel historiens nest beste resultat i et første kvartal.

– Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Både i januar og februar var det nedgang i eksportverdien, men dette snudde i mars. Historisk sett er det kun i oktober 2019 at eksportverdien har vært høyere i en enkeltmåned.

 • Det ble eksportert sjømat for 10,9 milliarder kroner i mars.
 • Det er en økning i verdi på 13,5 prosent, eller 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med mars i fjor.

– Til tross for at koronapandemien fortsetter å prege sjømatmarkedene, er det gledelig at eksportverdien for norsk sjømat aldri har sett en sterkere mars enn i år. Sjømaten vår er ettertraktet i hele verden, og bak tallene står en tilpasningsdyktig næring med flinke folk i alle ledd, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

24. mars 2021

Kvinneutvalg for bedre likestilling

 • Under fire prosent av norske fiskere er kvinner. Nærings- og fiskeridepartementet  jobber med en likestillingsstrategi for fiskerinæringen som etter planen skal være ferdig før sommeren.

I den forbindelse har departementet bedt Nofima om å lage en rapport som beskriver status og som fremmer forslag til mulige virkemidler og tiltak for bedre likestilling på kort og lengre sikt. Arbeidet skal ledes av seniorforsker Edgar Henriksen, og rapporten skal være ferdig i mai.

Som en del av arbeidet skal det etableres en referansegruppe for innspill, støtte og veiledning i prosjektet.

Følgende skal delta i referansegruppen: Emma Ingebrigtsen (masterstudent ved NTNU og fra en fiskerfamilie i Finnmark; skriver oppgave om kvinner i kystfiske), Janita Arhaug (tidligere trålfisker og ansatt i “Fiskesprell”, nå i NCE Legasea), Ann Jorunn Olsen (tidligere trålfisker og ansatt i Sjømannsforbundet), Signe Sønvisen (Førsteamanuensis NFH, har studert rekruttering), Sandra Andersen Eira (Fisker i åpen gruppe, Sametingsrepresentant), Mari-Ann Johansen (Kystfisker og i styret i Fiskarlaget Nord), Rita Sævik (Dekksoffiser og fiskebåtreder ringnot), Annsofie Kristiansen (daglig leder i Norges Kystfiskarlag), Roger Hay (Fiskebåtreder), Joakim Martinsen (dagsjef i Norges Fiskarlag).

Styringsgruppen for prosjektet ledes av statssekretær Trine Danielsen og består av følgende medlemmer; Mariann Franzten eller Eirin Roaldsen i Pelagisk Forening, Stine Ytterstad i Fiskebåt Nord, Alice Helleberg i Norges Kystfiskarlag og Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

24. mars 2021

Nordic Halibut avlyser børsnotering

Nordic Halibut avlyser børsnotering, men arbeider videre med vekstplaner og satsing på kveiteoppdrett og foredling i samarbeid med dagens eiere, melder selskapet i en pressemelding.

Onsdag ettermiddag besluttet Nordic Halibut å avlyse den planlagte emisjonen og noteringen på Euronext Growth på grunn av ugunstige markedsforhold.
– Jeg er selvsagt skuffet over at vi ikke har fått de riktige signalene fra markedet, men ser at pågangen av nye selskaper på Euronext Growth har skapt en situasjon som ikke gjør det mulig for oss å bli notert denne våren, sier Edvard Henden, administrerende direktør i Nordic Halibut AS.
– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på caset, og vi har fortsatt sterk tro på planen for vekst og videre utvikling av selskapet. Bak Nordic Halibut står svært solide eiere som har gitt beskjed om at de er med på selskapets langsiktige satsing.

Nordic Halibut har ambisjoner om å utvikle oppdrettsaktiviteten, inkludert et nytt yngel- og settefiskanlegg og videreforedling lokalt på Averøy i Møre og Romsdal.
– Disse planene ligger fast. Vi har et unikt avlsprogram, plass og mulighet til å produsere kveite i langt større volum enn vi gjør i dag for å kunne levere det markedet til enhver tid etterspør, sier administrerende direktør Edvard Henden.

Ler mer om Nordic Halibut i artikkel fra 2019 om HUSTADVIKA kommune

10. mars 2021

Fortsatt høy dødlighet i oppdrett

Over 52 millioner oppdrettsfisk døde før slaktetidspunkt i 2020. Det er tett opptil rekordåret 2019 med 53 millioner hvor algekatastrofen i Nordland og Troms ga åtte millioner døde alene. At laks dør for tidlig, er et tegn på at den ikke har det bra eller er utsatt for sykdom, heter det i Veterinærinstituttets Fiskehelserapport for 2020 som ble publisert i dag, onsdag 10. mars. Den har til formål å gi en årlig status for norsk fiskehelse basert på innrapporterte tall fra oppdrettere, fiskehelsetjenester, private laboratorier og Veterinærinstituttets egen diagnostikk.

– Selv om mange i næringen gjør en stor innsats, blir ikke situasjonen med sykdom, lus og dødelighet bedre på nasjonalt nivå. Forklaringen ligger trolig i et samspill av negative effekter av håndteringskrevende lusebehandlinger og smittsomme sykdommer, som har eksistert i næringen over lang tid, sa redaktøren for fiskehelserapporten og fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet, Ingunn Sommerset.

Les rapporten her (ekstern lenke, åpnes i ny fane) 

I innledningen til selve rapporten skriver avdelingsdirektør for Fiskehelse og fiskevelferd Edgar Brun, i Veterinærinstituttet, følgende om hvilke tiltak som må til for bedre situasjonen (utdrag):

(…) Til tross for at mange selskaper bruker store ressurser på en bærekraftig produksjon, er den samlede fiskedødeligheten i næringen også i 2020 altfor høy. Av et utsett på ca. 300 millioner smolt, er det en samlet dødelighet på mer enn 50 millioner fisk i sjøfasen. I tillegg dør et tilsvarende antall i hver av kategoriene settefisk og rensefisk. Tiltakene som benyttes for å bedre situasjonen, synes ikke å virke. I en slik situasjon bør en kanskje se etter nye løsninger. Eksempler kan være at en i produksjonsreguleringen innser at det er individer en har et ansvar for, og ikke kun «biomasse». Videre at regional anleggstetthet og innbyrdes beliggenhet er styrende for smittespredning, og at en lang kyst bør deles opp i ulike smitteregioner. PD er både et eksempel på hvor raskt smitte kan etablere seg og spre seg uten effektive mottiltak, og et eksempel på at det er mulig å begrense smittespredning geografisk dersom det er vilje og evne tilstede.

Redaktør for Fiskehelserapporten 2020, Ingunn Sommerset. (Foto: Veterinærinstituttet)

10. mars 2021

Blom og Firda går sammen?

Blom Gruppen AS og Firda Seafood Group AS skriver i en pressemelding at de inngår avtale om eiermessig og driftsmessig samarbeid om oppdrettsproduksjonen av laks og ørret. Samarbeidet omfatter tilsammen 20 kommersielle konsesjoner, to visningskonsesjoner og to FoU-konsesjoner.

Styreleder Jakob Blom i Blom Gruppen AS understreker at målet er at produksjonsvolumene skal opp, og produksjonskostnadene skal ned. Dette oppnår de best med å ta ut synergier i produksjonen, øke fleksibiliteten og utvikle gode og effektive lokaliteter, heter det i meldingen.

– Vi ser frem til å ta fatt i dette arbeidet, og håper å kunne føre en god dialog med aktuelle sektormyndigheter med tanke på en optimal areal og lokalitetsstruktur, slik at vi i enda større grad kan ivareta forholdet til fiskevelferd og fiskehelse, uttaler eneeier i Firda Seafood Group, Ola Braanaas.

Ingen av partene nevner hva som ligger i det “eiermessige” samarbeidet, eller har uttalt seg om dette til pressen i etterkant.

iLaks.no melder samme dag at Blom Gruppen AS eier 66% av Blom Fiskeoppdrett AS, og at Coast Seafood AS som eier de resterende 34 prosentene, ikke ble gjort kjent med samarbeidet før det ble omtalt av media. Coast Seafood har som eier i Blom Fiskeoppdrett forkjøpsrett på aksjer, ifølge dem selv.  Adm. direktør Sverre Søraa i Coast Seafood uttaler til iLaks.no at de har bedt Blom Gruppen om en redegjørelse av avtalens innhold og avventer denne.

3. mars 2021

Frøy mot børs

Hovedeier Helge Gåsø vil børsnotere lakseserviceselskapet Frøy ASA, og hente inn rundt en milliard kroner fra nye investorer. Danske Bank, Nordea og Sparebank1 Markets er tilretteleggere for emisjon og børsnotering for Frøy. Sammen vil de hente inn en milliard kroner og sørge for at selskapet får sin første handledag på Oslo Børs innen utgangen av mars. Frøy-konsernet er et resultat av en sammenslåing mellom Frøy Gruppen AS og et av NTS ASAs datterselskaper.

 

3. mars 2021

Sjømateksporten 482 millioner ned

Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 482 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Verdien av sjømateksporten i februar er likevel nest høyest i for en februar-måned noensinne.

3. mars 2021

EY-rapport spår 60% vekst

Revisjons- og rådgivningsselskapet EY lanserer i dag sin årlige rapport om sjømatsektoren. Analysene baseres på EYs innsikt fra å ha jobbet tett med bransjen globalt samt på EYs marindatabase som inneholder finansielle data fra 1082 selskaper i oppdrettssektoren og 2399 selskaper innen fiskeri.

Rapporten spår at sjøbasert oppdrett vil øke med over 60% globalt de neste 20 årene, mens landbasert oppdrett vil få internasjonalt fotfeste med omtrent halvparten av dagens sjøbaserte produksjonsvolum. Samtidig viser ferske tall et historisk fall i marginer til tross for rekordhøye salgsvolum. Nytt for året er en analyse av fremtidsutsiktene for sjømatnæringen – en analyse som nok vil vekke interessen hos mange.

– Basert på innsikt fra vår database, trender i markedet og diskusjoner med en rekke industrieksperter, viser våre overordnede prognoser mer enn en dobling av globalt produksjonsvolum når vi teller 2040, det tilsvarer et produksjonsnivå på 5,8-6,6 millioner tonn i 2040, sier Eirik Moe, nordisk leder for Marine og Aquaculture i EY, i en pressemelding.

Sjømatsektoren har på to tiår blitt Norges nest største eksportnæring med en omsetning på 100 milliarder kroner i 2020. Etterspørselen etter laks fra sjøbasert oppdrett langs Norskekysten er stor, men nå har også interessen etter landbasert oppdrett skutt i været.

– Det er virkelig fascinerende å se interessen for landbaserte oppdrettsselskaper og prising av disse selskapene i milliardklassen. Vi mener at landbasert oppdrett vil vokse frem og komplementere sjøbasert produksjon i årene fremover, men den virkelige produksjonsøkningen vil vi ikke se dagslys før om en god del år. Vi har identifisert 2.3 millioner i planlagt kapasitet innenfor landbasert oppdrett, men oppskaleringen vil kreve tid, kapital og ikke minst kompetanse. Frem mot 2040 tror vi landbasert produksjon vil utgjøre en stadig større del av verdens lakseproduksjon, sier Moe.

Ifølge rapporten er de største konsentrasjonene av planlagt landbasert oppdrett å finne i Norge, Nord-Amerika og Asia. Stadig flere norske verdensledende selskaper med sjøbasert oppdrett som hovedkilde, lufter nå også mulige satsninger innenfor landbasert oppdrett.

Han forteller videre at pandemien har satt sitt preg på sjømatbransjen, og han ser tendenser til et mulig paradigmeskifte i lakseprisingen.

– Prisene i USA har holdt seg, men i Europa har de gått ned. Det vi ser er nok både et resultat av regionale handelshindre og utfordringer med å eksportere varer i en verden hvor reising har vært svært begrenset, og etter 70 år med vekst i global fri handel har det oppstått «lukkede» regionale og lokale markeder – noe jeg tror vi vil se mer av i årene fremover, sier Moe.

Rapporten trekker frem en rekke positive trender i sjømatnæringen:

 • Rekordhøye inntekter i sjøbasert oppdrett forklares av en økning i antall utvidede sjøvannslisenser og forbedret utnyttelse av maksimalt tillatt biomasse
 • Brønnbåter fortsetter å høste superfortjeneste, men for første gang på ti år viser årets analyse at transportsegmentet har en nedgang i EBITDA-margin.
 • Selskapene fortsetter å bruke fusjoner og oppkjøp til å få topplinjen til å vokse ved at produkttilbudet og markedsposisjonen styrkes.
 • Økt produksjonsvolum kombinert med et økt fokus på biologi og fiskehelse i sjøbasert oppdrett har ført til en ekstraordinær vekst for aktørene i bioteknologisegmentet.
 • Digitalisering har for alvor gjort sitt inntog i næringen.

– Økt fokus på bærekraft og fiskehelse presser aktørene langs hele verdikjeden til å investere i ny teknologi for å tilpasse seg morgendagens marked. Da vil bransjen være avhengig av kostnadskutt så vel som gode marginer. De aktørene langs verdikjedene som skaper de beste løsningene for effektiv og bærekraftig produksjon og distribusjon av laks vil bli vinnere, sier Moe.

Eirik Moe, nordisk leder for Marine og Aquaculture i EY (Foto: EY)

Utforsk Norsk Fiskerinærings rapport om landbasert matfiskoppdrett her: Laksplosjonen

2. mars 2021

Koronastøtte til Nederland

Kontrakten på det nye kystforskningsskipet til Havforskningsinstituttet gikk til et nederlandsk verft. Sps Geir Pollestad kaller tildelingen en skandale i og med at de 110 statlige millionene til byggingen var en del av den koronarelaterte verftspakken som skulle få folk tilbake i jobb. Det bidro kanskje ikke til å roe gemyttene at HIs rederidirektør bærer navnet Per Wilhelm Nieuwejaar.

1. mars 2021

HAV-samling

Fire selskaper med spesialkompetanse på digitalisering, energieffektivitet og nullutslippsløsninger i marin og maritim industri samles i HAV Group ASA. Det er HAV Design AS (tidligere Havyard Design & Solutions AS), HAV Hydrogen AS (tidligere Havyard Hydrogen AS), Norwegian Electric Systems AS og Norwegian Greentech AS som samler kompetanse og erfaring i det nye konsernet. Konsernsjef for HAV Group, Gunnar Larsen sier samspillet mellom de fire selskapene vil kunne gi kundene et forsprang med energieffektive løsninger for fremtiden.

 

24. februar 2021

Havfarm-laksen slakteklar

Seks år etter at Havfarm-prosjektet til Nordlaks startet, er den første laksen slakteklar. Slaktingen vil starte når den første av to brønnbåter kommer fra verftet i Tyrkia. Disse brønnbåtene er spesialbygd for oppgaven og forholdene.  Et testpanel har smakt på Havfarm-laksen og skal ha konkludert at den smaker bedre enn annen oppdrettslaks.

Les også: Satser fem milliarder på syv år  

Det første mannskapet går om bord i havfarmen  “Jostein Albert” 19. juni 2020. Sju måneder senere er den første havfarm-laksen slakteklar. (Foto: Nordlaks)

19. februar 2021

Norwegian Gannet slipper til 

«Norwegian Gannet» får fortsette å levere til Danmark etter at staten har gitt slaktebåten dispensasjon i ti år. Samtidig trekkes den planlagte ankesaken mot rederiet. «Norwegian Gannet» henter laks fra norske oppdrettsanlegg, slakter om bord og seiler direkte til Danmark hvor fisken leveres ved selskapets terminal i Hirtshals. Konseptet er fremdeles omstridt. Logistikken er smart og energieffektiv, men gir mindre arbeid i Norge.

9. februar 2021

Per Anton Løfsnæs begraves

Oppdrettsnestor Per Anton Løfsnæs begraves fra Løvøy kirke kl 12:00. Begravelsen sendes live i lokalnyhetene Namdalsavisa og Flatangernytt. 

Les minneord av styreleder i Bjørøya AS, Frode Blakstad: Per Anton Løfsnæs har gått ut av tiden  (ekstern lenke)

 

3. februar 2021

Januareksport: nye rekorder, fall i verdi

I coronamåneden januar 2021 – da horeca markedet falt mer eller mindre bort i mange viktige markeder – knuste vi alle tidligere rekorder i eksporten av laks.  Omregnet i rund vekt sendte vi tett på 110.000 tonn laks ut av landet, nesten 12.000 tonn mer enn året før. Det var rekord med en økning på over 11%.

Også eksporten av fersk laks uten hode, den desidert viktigste eksportvaren fra norsk sjømatnæring, ga strålende ny rekord. I år eksporterte vi 9% mer; fra 71.000 tonn  i 2020 til 78.000 tonn i år.

Likevel ble ikke januar en god måned for norsk sjømatnæring.  Totalt eksporterte vi sjømat for 8,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,6 mrd. kroner eller 16,5% sammenlignet med samme måned i fjor.

Det som preger eksporten er et voldsomt prisfall på laks. I januar 2020 var snitt eksportpris på fersk laks med hode tett på 76 kr. per kg. I januar i år var den nesten 27 kroner lavere. Prisen på fersk laks falt med over 35%. Da er det vanskelig å sette eksportrekord i verdi!

Holder vi imidlertid laksen utenom falt eksportverdien av norsk sjømat i januar 2021 med 75 millioner kroner i forhold til januar 2020, det vil si en nedgang på 2,5%.

Ellers er det verdt å merke seg at eksporten til vårt viktigste sjømatmarked de senere årene – Polen,  økte fra 915 millioner kroner i januar i fjor til 921 millioner kroner i januar i år. Også til Sør-Korea, Sverige, Litauen og Portugal økte eksportverdien. Markedet som fikk den største smellen var Danmark – der eksporten falt fra 976 millioner til 646 millioner kroner. Det vil si med 34%.

Ellers ble januar en sterk måned for makrell-eksporten, opp 57% i volum og 43% i verdi mot januar 2020.  Totalt ble det eksportert 41.800 tonn makrell til en verdi av 626 millioner kroner. Det ble også bedre tall i år enn på samme tid i fjor for fryst torsk, tørrfisk, klippfisk og kongekrabbe.

28. januar 2021

Ligrunn topper i 2020

Fiskeridirektoratets fangststatestikk for 2020 viser at «Ligrunn» slår alle rekorder i fangstverdi for et fiskefartøy.

Se egen artikkel: Disse 200 fisket for mest i 2020! 

13. januar 2021

Odd Steinsbø til minne

Det er med sorg vi mottar beskjeden om at Odd Steinsbø er død. Odd var en helt sentral person i oppbyggingen og utviklingen av norsk oppdrettsnæring.

Les minneord om Odd Steinsbø skrevet av Wollert Krohn-Hansen, Odd Ustad og Olav Jamtøy.

Odd Steinsbø ble i 2011 kåret til den syvende viktigste personen i norsk fiskeri- og havbruksnæringen etter krigen. Det var ikke på grunn av hans 107 dager lange karriere som statssekretær i Fiskeridepartementet.

 

28. desember 2020

63% høyere verdiskaping enn i Fastlands-Norge

Nofima og Menon Economics lanserer ny rapport finansiert av FHF som hevder at norsk fiskerinæring – det vil si flåteleddet og tilknyttet leverandørindustri –  i 2019 genererte netto verdiskapning for 22,7 milliarder kroner. Av disse ble 16,6 milliarder skapt direkte i fiskeriene, mens 6,1 milliarder kom fra ringvirkningene i leverandørleddet.

Hver sysselsatt i næringen bidro til en verdiskaping på 1,7 milliarder kroner, noe som er 63% høyere enn gjennomsnittet av næringslivet i Fastlands-Norge.

Rapporten “verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019” kan leses i sin helhet på Nofima.no (trykk her)

 

15. desember 2020

Pelagisk for 10mrd!

For første gang har Sildelaget passert 10 milliarder i omsetning av pelagisk fisk, skriver laget i en pressemelding.

– På grunn av fantastisk innsats fra pelagiske fiskere og våre kunder, så har vi nådd en milepæl. Det er svært gledelig. I Sildelaget har vi stor tro på videre vekst i verdiskapingen i pelagisk sektor, sier administrerende direktør , Paul Oma.

Les egen sak om fiskeauksjoner. Norges sildesalgslag er den største. 

Over 1,6 millioner tonn pelagisk fisk er omsatt gjennom Sildelaget så langt i 2020 og det er fremdeles fartøy på fiskefeltene selv om aktiviteten minsker når kvotene nå nærmer seg oppfisket for de forskjellige fiskeartene.

Det er spesielt NVG-sild, makrell og tobis som står for den solide veksten i omsetning i 2020, hver art med rundt 500 millioner mer i omsetning i år sammenlignet med 2019.

Tobisflåten fikk i år en stor kvote på 250 000 tonn der nesten alt ble fisket. Med en prisoppgang på rundt 60 øre per kilo gjorde dette store utslag for denne flåten.

En økning på makrellkvoten på 40 % fra 2019, samt mer makrell til Norge fra utenlandske fartøy i år bidro til høyere omsetning på makrell totalt, selv med en nedgang i prisen i førstehåndsmarkedet.

For NVG-sild har det vært en høyere pris som har løftet omsetningen med over 500 millioner.

1. desember 2020

Svak eksport, sterk børs!

November 2020 skriver seg inn i historien som den beste november-måneden for Oslo Børs i moderne historie, om vi tar utgangspunkt i tilgjengelig statistikk tilbake til 1983. Da handelen ble avsluttet mandag 30. november hadde Hovedindeksen steget 14,6 prosent i løpet av måneden.

Det gjør også november til den femte beste børsmåneden siden 1983. Vi må tilbake til mai 2009 for å finne en bedre enkeltmåned, da Hovedindeksen steg 15,89 prosent.

Relatert sak: Den nye sjømatbørsen

Investeringsstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets sier til E24 at november-rekorden kommer som følge av gode vaksinenyheter kombinert med kraftig oljeprisoppgang.

– Og det ser vi nå, ikke bare på Oslo Børs, men også i Europa og markedene for øvrig, er at de sektorene som går bra er de som har fått mye juling gjennom coronakrisen, sier Bernhardsen til E24.

Det gir optimisme, for håpe også for norsk sjømatnæring.

I november ble det eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 11 prosent, eller 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med november i fjor, melder Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 96,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1 milliard kroner, eller en prosent, målt mot samme periode i fjor.

– Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa. I tillegg spises gjerne tradisjonsprodukter som klippfisk og tørrfisk i større middagsselskaper med venner og familie. Når slike samlingspunkter begrenses, går det ut over etterspørselen, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Men helt svart er det ikke. Coronaåret-2020 er fortsatt  nest beste sjømatår noensinne. Også i 2020 vil vi passere 100 milliarder kroner med god margin!

Nedgangen fra suksessåret 2019 skyldes først og fremst lavere priser på laks gjennom deler av året. For alle andre arter – om vi ser dem samlet – har eksportverdien økt med 1,2 prosent i 2020 sett mot fjoråret, eller med ca. 350 millioner kroner.