Siden Sist

Det viktigste som har skjedd i norsk sjømatnæring den siste tiden.

8. oktober 2018

Hav i statsbudsjettet 2019

Finansminister Siv Jensen (FrP) legger frem Statsbudsjettet for 2019. Nærings- og ffiskeridepartementet med alle underliggende organer får 77,2 milliarder kroner, en økning på 11,4 prosent fra i år.

– Vi vet at de nye, lønnsomme jobbene kommer fra havet. Og de kommer over hele landet. Å sikre videre bærekraftig vekst i havnæringene, som er så sentrale for norsk økonomi, er høgt prioritert i dette budsjettet, sier næringsminister og “havminister” Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

Budsjettsatsinger som tilfaller Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er følgende tre hovedpunkter:

  • En satsing på 30 millioner kroner til forsking på samspill i økosystemet og havets helse.
  • En forsterket satsing på havteknologi og maritim innovasjon med 17 millioner kroner i Norges forskingsråd. Støtte til forsking og innovasjon i havnæringene gjennom Forskingsrådet, Innovasjon Norge og Skattefunn-ordninga er økt med 80 prosent siden 2013.
  • En satsing på 37,5 millioner kroner til et forskingstokt til Antarktis vinteren 2018-2019, der formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av krill, og krillen sin betydning for økosystem i Antarktis.

– Havnæringene skaper verdier for nesten 500 milliarder kroner hvert år, og er kjempeviktige for norsk økonomi. Dette utgjør en fjerdedel av den totale norske verdiskapingen. Skal vi sikre et bærekraftig velferdssamfunn, trenger vi næringer som skaper verdier og nye jobber. Derfor er hav et viktig satsingsområde i dette budsjettet, sier havminister* Torbjørn Røe Isaksen (H).

Statsbudsjettet 2019 kan leses her: Statsbudsjettet 2019_Regjeringen.no

*Næringsministeren titulerer seg som havminister, men er altså formelt fortsatt næringsminister. At et eget havdepartement er under oppseiling avkreftes av kommunikasjonsavdelingen i NFD.

5. oktober 2018

Avtale om polhavet

NRK melder at de fem kyststatene til havet rundt nordpolen; Norge, Russland, USA, Canada, og Danmark/Grønland/Færøyene har inngått ny føre-var avtale. Sammen med fjernfiskeaktørene Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU forpliktes statene til å avstå fra et kommersielt fiske i den internasjonale delen av Polhavet uten at bindende reguleringer er på plass.

En historisk avtale, ifølge fiskeriministeren.

– Nå har vi fått på plass en internasjonal avtale som vil regulere det fremtidige fisket i polhavet, slik at når isen eventuelt trekker seg tilbake, har vi et veldig godt grunnlag skikkelige reguleringer, sier Nesvik til NRK.

4. oktober 2018

Nedgang i september

Eksportverdien av sjømat i september i år var tett på 7.7 milliarder kroner, en nedgang på nesten 350 millioner fra samme måned i fjor. Totalt eksporterte vi sjømat for 70,9 milliarder kroner i årets ni måneder, mot 68,5 milliarder pr. samme tid i 2017. Å passere 100 milliarder i år blir altså vanskeligere og vanskeligere. I så fall må eksportverdien øke med 12 prosent i siste kvartal i år sammenlignet med siste kvartal i fjor. Det skjer neppe! Laksens andel av eksportverdien i årets ni første måneder har økt fra 69,4 prosent i 2017 til 69,6 prosent i år.

3. oktober 2018

Fiskarlaget Midt-Norge i full retrett!

Fiskarlaget Midt-Norge skulle bli første lag inn i nye Sør-Norges Fiskarlag, og med det markere starten på den ny organisasjonsmodellen bestående av et tredelt fiskarlag, Sør – Nord – Fiskebåt, med moder Norges Fiskarlag på toppen. Istedet gjorde trønderne som nordlendingene gjorde uken før: de stemmer imot! Sturla Hepsø blir valgt som ny formann i fylkeslaget.

2. oktober 2018

Dyrt med landbasert!

Ny rapport av NTNU, SINTEF Ocean og SNF finansiert av FHF viser større kostnader og risiko forbundet med produksjon av matfisk og storsmolt på land enn i tradisjonell oppdrett i åpne anlegg i sjø. Rapporten understreker mangelen på dokumenterte data for produksjon av laks på land.  Analysen baserer seg dermed på estimater og kjente risikoelementer ved f.eks. RAS. Referansegruppen på fem er representanter fra godt etablerte matfisk- og settefiskprodusenter.

1. oktober 2018

Mindre NOx-utslipp, øker avgift

15 næringslivsorganisasjoner, deriblant Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norsk Industri, Kystrederiene og Sjømat Norge, står bak NOx-fondet.

Nytt vedtak beslutter å øke avgiften fra og med 2019.

– Det er derfor viktig at fiskeflåten kjenner sin besøkelsestid og vurderer aktuelle tiltak på fartøyene. Slik avgiften utvikler seg vil det for eksempel være lønnsomt for alle som har mulighet til det å installere SCR-anlegg. I tillegg vil det kunne være svært attraktivt å vurdere andre tiltak samtidig med SCR-tiltaket, som motorbytte og batteripakker, sier assisterende direktør i Fiskebåt og nestleder i NOx-fondet, Jan Ivar Maråk.

Illustrasjon: NOx-fondet

 

28. september 2018

Fiskarlagets organisasjonsmodell for fall?

Nordland Fylkes Fiskarlag (NFF) avholder årsmøte. Flertallet stemmer overraskende imot en fremtidig modell med tre administrative enheter under hovedlaget.

Landsmøte i Norges Fiskarlag vedtok en ny organisasjonsmodell i 2017. Organisasjonssaken er nå til behandling i de ulike medlemslagenes årsmøter. (Foto: Jan-Erik Indrestrand)

28. september 2018

Du kan regne med KRF!?

“Du kan regne med KrF! Kan vi regne med deg?” er slagordet til Kristelig folkeparti. Denne fredagsformiddagen var det mange både til høyre og venstre som lurte på om de kunne regne med partileder Knut Arild Hareide der han fra talerstolen ba Landsmøte i KrF se på muligheten for å bryte med høyre-siden og istedet inngå regjeringssamarbeid med Ap og SP!

28. september 2018

Mørke motkrefter og inhabile lakseforskere

“Rapporten som renvasket laksen” kan vi lese i Morgenbladet etterfulgt av ingressen; “En ekspertgruppe skulle vurdere om laks var sunt. Blant ekspertene var ektefellene til en kjent oppdrettspioner og en viktig lakselobbyist”.

Leseren kan ikke unngå å stille spørsmål ved troverdigheten til VKMs (Vitenskapskomiteen for matsikkerhet) rapport som kom i desember 2014. Rapporten som ble ledet av alt nevnte “ekspertgruppe” slo fast at norsk oppdrettslaks var trygg å spise for barn og gravide.

Vi skal ikke kommentere habilitetsspørsmålet her, heller ikke hvorvidt man kan kalle VKM-rapporten en “renvaskelse” av laksen, hvorvidt laks er sunt eller ikke eller hvor kjent eller viktig disse ektefellene til de såkalte lakseekspertene er… Her nøyer vi oss med å bemerke at VKM ikke vurderer hvorvidt noe er sunt eller ikke. VKM vurderer risikoen. I 2014 ble altså oppdrettslaksen, men også annen fisk, bemerket som risikofri på følgende bakgrunn (og vi siterer fra rapporten som ligger på vkm.no):

All mat fra plante- og dyreriket inneholder miljøgifter av ulike typer og mengder. I 2006 konkluderte VKM med at fiskeinntaket til nordmenn flest ikke utgjorde noen helserisiko. Datidens nivåer av miljøgifter i oppdrettsfisk var betydelige høyere enn i dag. De som spiste mer enn 400 gram fet fisk i uken over lenger tid ville overskride grensen for tolerabelt ukentlig inntak av PCB og dioksiner. Dette var av bekymring for gravide spesielt.

Tolerabelt ukentlig inntak er den mengden av et farlig stoff man kan innta hver uke hele livet uten at det gir risiko for uønskede helseeffekter hos de mest sårbare befolkningsgruppene, som foster og spedbarn.

VKM fant i 2006 at det var miljøgiftene kvikksølv, dioksin og dioksinlignende PCB i fisk som utgjorde den viktigste risikoen for folkehelsen. Derfor ba Mattilsynet VKM om å konsentrere seg om disse stoffene da de ba VKM om å oppdatere vurderingen.

Det tilgjengelige tallmaterialet er uegnet til å fortelle om nivåene av miljøgifter i villfisk har endret seg vesentlig siden 2006. Derimot inneholder oppdrettslaksen cirka 70 prosent mindre PCB, dioksiner og kvikksølv. Oppdrettsfisk inneholder nå mindre miljøgifter enn fet villfisk. Årsaken til nedgangen i oppdrettslaks er at en større andel av fiskefôret kommer fra planter sammenlignet med 2006.

Med dagens nivåer av PCB, dioksiner og kvikksølv i fet og mager fisk, konkluderer VKM at verken storspisere eller andre får i seg skadelige mengder av disse miljøgiftene gjennom fisk.

VKM påpekte i 2006 at rensing av fiskeoljen i fôret ville redusere innholdet av miljøgifter. Rensing av fiskeoljeandelen i fôret i dag vil medføre at nivåene av miljøgifter i oppdrettsfisk blir lik den i annen fet mat enn fisk.

Foto: “Jurister mener: Lakseeksperter var inhabile” melder Morgenbladets Simen Sætre og Harvest redaktør Kjetil Østli denne fredagen. Det siste året har de to stått bak en rekke artikler der de med kritisk blikk ser på forskningsmiljøet i sjømatnæringen under serietittelen “Mørke Motkrefter”. Til journalisten.no sier Sætre at arbeidet med denne serien har vært et av høydepunktene i hans tid i Morgenbladet. Etter 14 år som journalist i Morgenbladet slutter Sætre den første i uken oktober. Han har flere bokprosjekter på gang, men vil ikke røpe hvilke, bortsett fra at han og kollega Øsli skal gi ut en bok med de journalistiske tekstene de har skrevet om forskning på laks. 

 

28. september 2018

Sjokkrapport om makrell

HI offentliggjør resultatene av det internasjonale makrell-økosystemtoktet, som ble gjennomført i månedsskiftet juli/august. Toktet dekket et område på over tre millioner kvadratkilometer. Bestandsindeksen i toktet måtte reduseres med hele 40 prosent i biomasse (vekt) og 30 prosent i antall individer sammenlignet med toktet i 2017. Nedgangen er størst i vestlige områder.

25. september 2018

Tilltaksløs næring?

Eks-politiker og eks-toppsjef i Aker Seafoods, advokat Liv Monica Stubholt tordnet mot oppdrettsnæringen under Sjømatkonferansen til Dagens Næringsliv i Oslo. På den ene siden mente hun næringen jobber for dårlig mot opinionen og finner seg i for mye, på den andre at bransjen oppfattes som tiltaksløs og passiv.

“Det hadde vært full krise om det kom så mye som en halvliter olje fra en oljeinstallasjon”, påpekte hun, uten å trekke sammenligninger forøvrig (selvom det var uunngåelig).

Det er kanskje ikke lenger nok med “vi må bli flinkere til å få frem de gode historiene”?

 

 

24. september 2018

Rekordår for kongekrabben!

2018 ligger an til å bli tidenes beste for kongekrabbe! Med rekordpriser og godt fiske regner man med en samlet eksportverdi på 500-600 millioner kroner i 2018, mot fjorårets 505 mill. kroner.

 

24. september 2018

Plukk og rekrutt

Fiskeribladet melder at Fiskeridirektoratet håper å dele ut nye rekrutteringskvoter til kvinner. Fjoråret var det rekordmange som søkte om deltakeradgang, men av totalt 99 søkere var det bare to kvinner. 15 menn endte opp med å få kvote.

På samme side i fiskeriavisen kan vi lese “Plukkfisk”, Fiskeribladets faste spalte for vitser og andre grove historier. Denne gang presentert med fire vitser. Først en liten bamse til dama som ikke presterer i senga; deretter om ho Bergljot som ikke opplevde unævnelige ting fordi ho ikke ville med de dærr flysoldatan; så om ho Erna som døde i utroskap-jakt mens ho Arna frøs i hjel i fryseboksen og til slutt om den lekre blondinen på 18 år som gifta seg med en 87 år gammel gubbe og fikk 70 år med oppspart sperm.

Så var det det der med å få kvinner inn i næringa, da.

 

 

17. september 2018

Senterpartiet vil heller ha arealavgift

Senterpartiet mener en grunnrente-skatt vil strupe inntektene til Havbruksfondet. Leder for Næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, tar derfor til ordet for en begrenset arealavgift kombinert med dagens Havbruksfond. — Skatt på grunnrenten, som fort vil havne på et tosifret tall, vil føre til at prisen på oppdrettskonsesjoner faller og dermed ramme innbetalingene til fondet. Senterpartriet har i stedet foreslått en arealavgift på noen tiører per produsert kilo, sier Pollestad.
Til neste høst får vi svaret på hva ”Ulltveit-Moe”-utvalget lander på. Uansett løsning vil den innebære økt beskatning av oppdrettsnæringen. Staten vil ha en større andel av kaka!

10. september 2018

2,7 milliarder i laksepenger

Regjeringen deler ut over 2,7 milliarder kroner til rundt 160 laksekommuner og 10 fylker etter årets auksjon av produksjonska­pasitet i oppdrettsnæringen. Av kommunene får Frøya mest med 103 millioner, foran Nærøy med 67 millioner og Hitra med 61. Trøndelag topper blant fylkeskommunene med 77 millioner kroner, foran Nordland med 76 millioner og Hordaland med 57. Nå skal det bygges nye svømmehaller langs hele kysten!

7. september 2018

Utvalg skal vurdere lakseskatt

Kverva-sjef Helge Moen er et av medlemmene i det vi heretter vil kalle «Ulltveit-Moe»-utvalget. (Foto: NASF)

Regjeringen oppnevner et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. Målet er at fellesskapet skal få en andel av den ek­straordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Utvalget skal ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. Blant medlem­mene er professorene Claire Armstrong og Linda Nøstbakken, LOs Grethe Fossli, Hitra-ordfører Ole Haugen og Kverva-sjef Helge Moen (bildet).

 

5. september 2018

Sjømateksporten opp 400 millioner i august

Sjømateksporten fortsetter å øke. I august i år sendte vi sjømat ut av landet for tett på 8 milliarder kroner, eller 426 millioner mer enn i 2017. I alt var det eksportert sjømat for 63,2 mil­liarder kroner ved utgangen av august i år, mot 60,6 milliarder i 2017. Om denne veksttakten holder seg ut året (4,4%), havner eksportverdien i 2018 på et sted mellom 98 og 99 milliarder kroner. Det betyr at Harald Tom Nesvik må vente minst ett år til på å bli historisk — den første sjømatministeren til å bokføre 100 milliarder kroner i eksportverdi. Per Sandberg hadde lenge håpet å vinne den medaljen. Det gjorde han ikke.

3. september 2018

Første møte i Pedersen-utvalget

Pedersen-utvalget er oppnevnt og i full sving. Her står utvalgs­leder Magnar Pedersen til høyre for sjømatminister Harald Tom Nesvik. (Foto: NFD)

Pedersen-utvalget avholder sitt første møte. Utvalget, som har ti medlemmer og ledes av Nofimas Magnar Pedersen, skal komme med forslag om hvordan man kan øke effekten av ulike kontrolltiltak og bedre avdekke og straffe de som bryter loven. Norsk fisk skal være lovlig fisket og omsatt.

29. august 2018

Nye regler for kvinnelige fiskere

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye regler for å tilrettelegge bedre for kvinnelige fiskere. Det åpnes nå for at kvinner kan ta pause under hele svangerskapet og i en ammeperiode på minst to er etter fødsel og fortsatt kunne stå på Blad B.

22. august 2018

Antall fiskekjøpere nesten halvert

Husøy-konferansen trekker landets toppolitikere til Senja. I år deltok Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Nofima legger frem en rapport som viser at det ikke nødvendigvis er en tett sammenheng mellom flåte- og industristruktur. At kvoter samles på færre båter trenger ikke å bety at det blir færre mottaksanlegg på land. Rapporten viser videre at antall hvitfiskbedrifter i Norge ble redusert fra 377 til 214 i 20-årsperioden 1995-2015, eller med 43,2 prosent. Antall pelagiske anlegg gikk ned fra 117 til 54, dvs. med 53,8 prosent.

21. august 2018

Innovasjonsprisen til «Libas»

Stiftelsen Nor-Fishings «Innovasjonspris 2018» blir tildelt Salt Ship Design AS og Liegruppen Fiskeri AS for utviklingen av nye «Libas», som skal få et fremdriftssystem basert på gass og bat­terier.

Tirsdag 21. august: Miljøprisen til
Kenneth Bruvik
Fiskeridirektoratets «Miljøpris 2018» blir tildelt Kenneth Bruvik fra Fjell i Hordaland. Han får prisen for sitt mangeårige arbeid og engasjement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å øke oppmerksomheten om marin forsøpling. Bruvik er ansatt i Norges Jeger- og Fiskeforbund, avdeling Hordaland.

21. august 2018

Nor-Fishing åpnes av kronprinsen

Fiskerimessene i Trondheim foregår aldri uten at «Norsk Fiskeri­næring» er sterkt til stede. (Foto: Thv jr.)

Kronprins Haakon Magnus står for den offisielle åpningen av Nor-Fishing i Trondheim. Rundt 500 utstillere var representert med stands og da messen stengte fredag 24. august hadde 19.470 per­soner fra 60 ulike land vært på besøk — 11 prosent flere enn i 2016.

15. august 2018

Enghav-konkurs til 138 millioner

Den endelige bo-rapporten etter konkursen i Enghav AS i 2013 forteller at kreditorene tapte 138 millioner kroner. «Sviktende salg, økte kostnader og store underskudd førte til konkursen», heter det i rapporten. Denne konklusjonen brukte bostyrer Jo Rodin nesten fem år på. Vi kunne gitt den dagen etter konkursen!

14. august 2018

Sjømat i Arendal

Arendalsuka ble arrangert første gang i 2012. Siden har byen etablert seg som en soleklar møteplass for politikere, lobbyister og organisasjonsfolk. I 2017 var også fiskerinæringen på plass, og i år kryr det av sjømat-relaterte saker. På agendaen står særlig de temaene man antar engasjerer eliten og mangfoldet; plast, forsøpling og elektrifisering av flåten.

9. august 2018

Folkemøter i Alta og Mandal

Tirsdag 7. august ledet statssekretær Veronica Pedersen et fol­kemøte i Alta i forbindelse med regjeringens arbeid med nytt kvotesystem og oppfølging av Eidesen-utvalget. To dager senere var det fiskeriminister Per Sandbergs tur i Mandal. Tidligere har det vært lignende møter i Svolvær og Ålesund. Folket langs kysten får i alle fall si sin mening i forkant av stortingsmeldingen som kommer våren 2019.

8. august 2018

Leppefisk til salgs!

Hver fjerde tildelte kvote av totalt 364 kvoter i det lukkede fisket etter leppefisk i 2018 er solgt eller flyttet til andre båter. Noen har tjent svært gode penger!

7. august 2018

Ny eksportrekord i juli

Kanskje Per Sandberg får rett til slutt? Også juli ga ny ekspor­trekord. For første gang sendte vi sjømat for over 7 milliarder kroner ut av landet i juli måned. Dermed ligger vi totalt 4,2 prosent foran fjoråret. Om dette forspranget holder seg ender vi på 98,6 milliarder. De må altså enda litt til for å passere den magiske grensen på 100 milliarder.

6. august 2018

Nergård overtar Aksel Hansen

«Laksepenger» fortsetter å kjøpe seg opp i fiskeindustri og flåte. Nergård-konsernet, med Norsk Sjømat AS på Stranda som hovedaksjonær, kjøper det konvensjonelle anlegget til Aksel Hansen AS i Senjahopen og slår dette sammen med sin egen virksom­het på Senja og Sørøya. Samtidig kjøper også Nergård 40 prosent av aksjene i rederiet Berg Fiskeriselskap AS. Mange i fiskeindus­trien begynner nå for alvor å merke «kjøpetrykket» fra laksenær­ingen.

Nergård-konsernet har overtatt 40 prosent av aksjene i Berg Fiskeriselskap AS på Senja, og er dermed blitt medeier i enda flere fiskebåter. Her en av de nye — 10,9 metringen «Johan-H», bygget i 2017.

 

5. august 2018

Mye pepper for Per Sandberg

Per Sandberg vil neppe se tilbake på juli 2018 med særlig glede. Sjelden har en statsråd fått mer og langvarig kritikk. Hovedår­saken er fiskeriministerens ferietur til Iran. Ikke ga han be­skjed på forhånd om hvor han skulle og ikke tok han de nødvendige sikkerhetsforanstaltningene. At juli er «agurktid» i media gjorde selvsagt ikke saken bedre. Men også statsråder kan gjøre feil, og alt i alt synes vi heksejakten har vært latterlig. At opposis­jonspolitikere gjør hva de kan for å komme på TV og kritisere regjeringen hører også med. For en suppe hele denne historien har vært!

27. juli 2018

Tapte 92 millioner på krill

Aker BioMarine Antarctic AS som driver krillfiske i Sørishavet måtte notere seg for et underskudd før skatt på 92 millioner kroner i 2017. Det er åpenbart utfordrende å tjene penger på denne virksomheten. Fra 2008 til 2012 hadde selskapet et samlet underskudd på 753 millioner kroner før skatt. Fra 2013 til 2017 var overskuddet 36 millioner. Det går altså rett vei, selv om 2017 ble et lite skritt tilbake.

23. juli 2018

Forenkler betaling for tilsyn

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører dagens system der fiskemottak må betale en årsavgift for justervesenets tilsyn med fiskemottak. Men heretter skal årsavgiften beregnes ut fra ver­dien av innveid fisk, ikke ut fra selskapenes omsetning.

13. juli 2018

Over 50.000 fisketurer

2018 er første året turistfiskebedrifter må rapportere fangster til myndighetene. Over 900 bedrifter er registrert og per midten av juli er det kommet rapporter om over 50.000 fisketurer og fangster på vel 700.000 fisk. Hver fisketur har altså i snitt gitt 14 fisk.

10. juli 2018

Jan Henry T. Olsen dør

I begynnelsen av juli kom den vemodige meldingen om at Jan Henry T. Olsen var død.

Etter mange år med Alzheimer dør Jan Henry T. Olsen. Han var fiskeriminister i litt over fire år — fra september 1992 til oktober 1996.

8. juli 2018

«Haugagut» og «Sjøbris» til salgs

Ryktene løper om skyhøye priser for de to ringnotsnurperne «Haugagut» og «Sjøbris» som er til salgs. «Haugagut» skal vis­stnok ha mottatt bud på 920 millioner kroner for alle aksjene, hvilket priser 100 basistonn i ringnot til over 100 millioner kroner. Eierne er stumme som østers.

6. juli 2018

Stadig mer til humant konsum

FAOs rapport «State of Fisheries and Aquaculture 2018» publi­seres. SOFIA 2018 slår fast at hele 88 prosent av den totale fiskeproduksjonen nå går til humant konsum og blir stadig vikti­gere som næringskilde for en økende verdensbefolkning. Kina er fortsatt desiderte største sjømatnasjon.

6. juli 2018

Sperre kjøper Tranvåg

Brødrene Sperre AS på Ellingsøy kjøper 90 prosent av aksjene i Sevrin Tranvåg AS på Fiskarstrand som ledd i selskapets strate­giske satsing for å styrke posisjonen som produsent og eksportør av klippfisk og pelagisk fisk.

I fjor omsatte Sevrin Tranvåg AS på Fiskarstrand for 223 million­er kroner. Det ga et underskudd før skatt på 226.000. Tranvåg har ikke tjent penger siden 2014. Det akter Brødrene Sperre å gjøre noe med.

4. juli 2018

Ny eksportrekord

I januar hevdet Per Sandberg at sjømateksporten fra Norge ville passere 100 milliarder kroner i 2018. Vi mente han var forrykt, og at eksportverdien i 2018 ville gå ned. Mot alle tips er det Sandberg som har hatt rett til nå. Per første halvår hadde Norge eksportert sjømat for 48,1 milliarder kroner, nesten 2 milliarder mer enn på samme tid i 2017. Hvorvidt det holder til å passere 100 milliarder før året er omme, gjenstår fortsatt å se. Vi tror det fortatt ikke.

4. juli 2018

Preget av organisert kriminalitet

Økokrim kommer med sin trusselvurdering for 2018 og slår fast at antall lovbrudd i sjømatnæringen er betydelig. Fiskeri og havbruk preges av organisert kriminalitet, skriver Økokrim. Trusselvur­deringen får knallhard kritikk både fra Sjømat Norge og Norges Fiskarlag, som mener Økokrim stempler en hel næring som lovbry­tere.

29. juni 2018

Landingsforskriften skal gjelde på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer at landings- og slut­tseddelforskriften skal gjelde på Svalbard fra og med 1. septem­ber.

27. juni 2018

Ulovlige kongekrabber

— Kontroller av kongekrabbefisket er nødvendige, mener region­direktør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet. Den uttalelsen vil nok de aller fleste si seg helt enig i. (Foto: Torbjørn Rasmus­sen)

Samme dag som redaktøren i «Norsk Fiskerinæring» fyller 65 år går Skatteetaten til aksjon mot turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark og avdekker store mengder ulovlig fisket kongekrabbe. — Dette viser at denne typen kontroller er nødven­dig, sier regiondirektør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet region Nord.

21. juni 2018

Ny avtale om lodda

Island, Grønland og Norge blir enige om fordelingen av lodde. Biologiske forhold og endret vandringsmønster ligger til grunn for at Norges andel av lodda ved Island og rundt Jan Mayen re­duseres fra åtte til fem prosent. Det er musestille fra Fiskebåt, så den nye fordelingsnøkkelen er nok riktig.

13. juni 2018

Kina opphever lakseforbud

Siden 2015 har Sør-Trøndelag, Nordland og Troms vært utestengt fra å eksportere laks til Kina. Bakgrunnen var frykt for fiske­sykdommer som PD og ILA. Nå opphever Kina restriksjonene, noe Per Sandberg er rask med å ta deler av æren for: — Jeg har hatt flere møter med kinesiske myndigheter, og det å sitte ansikt til ansikt har ganske sikkert hatt betydning.